Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: چگونه در کنسول اکتیو دایرکتوری یوزرها و کامپیوترها یک کانتینر جدید بسازیم - Add the entry Container to ADUC console (fa-IR)

  دیروز یکی از دوستانم این سوال که چگونه یک Container جدید بسازد اما از داخل کنسول Active Directory Users and Computers و نه با استفاده از کنسول ADSIEdit یا فرمان Command من سوال نکردم که چرا احتیاج به یک Container دارد، در حالیکه میتوان یک Organizational Unit ساخت که امکانات بیشتری در دست...
 • Wiki Page: Wiki: How to Contribute Content to TechNet Wiki

  Table of Contents Before You Start Content Methods to contribute to the Wiki URLs and Linking Linking to New or Existing Pages External Linking to and from the Wiki Files File Attachments Images Tags Formatting Article Titles Table of Contents Inserting a Table "Return to top" links Removing...
 • Wiki Page: AD RMS: TUD ve TPD anahtarlarını "export" etmek (tr-TR)

  İster Trust işlemi yapın isterseniz yedekleme işlemi, ihtiyatlı davranarak AD RMS Trusted User Domains ve Trusted Publishing Domains anahtarlarını("keys") export etmeniz gereken zamanlar olabilir. TUD ve TPD anahtarlarını, Active Directory Rights Management Service konsolunu kullanarak kolayca...
 • Wiki Page: How to Get the List of All the Computers in Maintenance Mode in System Center Operations Manager 2007

  Here's a cool tip from Ritesh Grover, one of Microsoft's excellent support engineers on the Operations Manager team. If you're looking for a script to quickly get a list of the computers that are in Maintenance Mode then this should do the trick: ======== To get a list of all computers...
 • Wiki Page: Small Basic: Comment Créer une Extension Avec VB.NET (fr-FR)

  Table of Contents ETAPE 1: Créer une Extension ETAPE 2: Faire le Travail ETAPE 3: Aller Plus Loin Autres Langues Cet article traite de la création d'une simple extension que vous pouvez compiler pour Microsoft Small Basic. Pour commencer vous aurez besoin de Small Basic, du Framework .NET 3...
 • Wiki Page: Small Basic: How to Create an Extension Using VB.NET

  Table of Contents STEP 1: Create an Extension STEP 2: Make it Work STEP 3: Moving On Other Languages This article is about how to create a simple extension that you can build on for Small Basic (Microsoft). To get started you will need Small Basic, .NET Framework 3.5 (for Small Basic 1.0) or .Net...
 • Wiki Page: How to Build a SQL Server 2012 Hyper-V Virtual Machine (KIWI build)

  This how-to article will guide you through the process of building a Hyper-V virtual machine with Microsoft SQL Server 2012, the latest Visual Studio 2010 development tools, SQL Server Data Tools (SSDT), and an assortment of other software products to create a test environment ready for testing and...
 • Wiki Page: How to Make a Domain User the Local Administrator for all PCs

  Table of Contents Step 1 : Creating a Security Group Step 3: Configure the policy to add the “Local Admin” group as Administrators Step 4: Linking GPO Step 5: Testing GPOs You can create GPO and link the GPO to domain or OU containing all the computers. Step 1 : Creating a Security Group ...
 • Wiki Page: Wiki: Message Templates

  High-Level Overview How to In this article General info on templates What are message templates? How do I use a message template? Template short form Note: a template means a tag! How do I edit these templates? Content type...
 • Wiki Page: Wiki Template: Troubleshooting Step-by-step

  <MARKER: to use template, copy text AFTER this line> Table of Contents Introduction Question or Problem Causes or Possible Causes Diagnostic Steps Known Errors and Solutions Error: <error description> Cause Solution Error: <error description> Cause Solution Additional information...
 • Wiki Page: Small Basic: Comment Déboguer (fr-FR)

  Cet article propose des conseils sur comment on débogue des programmes écrits en langage Small Basic. Cet article montre également quelques exemples réels pour déboguer les programmes publiés. Ce document s'appliquent aux versions de programmes suivant: Small Basic v1.0 / v1.1 Visual Studio...
 • Wiki Page: Small Basic: How to Debug

  This article includes following tips in the table of contents about how to debug program written in Small Basic language. And also this article shows you real samples for debugging with published programs. This document is for following versions of programs. Small Basic v1.0 Visual Studio 2010...
 • Wiki Page: How Do I Synchronize Groups from Active Directory Domain Services to FIM

  This topic has been superseded by How Do I Synchronize Groups from AD DS to FIM
 • Wiki Page: How Do I Provision Groups to Active Directory Domain Services

  This topic has been superseded by How Do I Provision Groups to AD DS .
 • Wiki Page: How Do I Provision Users to Active Directory Domain Services

  This topic has been superseded by How Do I Provision Users to AD DS .
 • Wiki Page: Windows XP 以前のイベント ビューアーを利用するには (ja-JP)

  Table of Contents DLL の登録 MMC へのスナップインの追加 Windows Vista 以降イベント ビューアーが改良され、Windows XP 以前に搭載されていたものと比較して、表示される情報が増え、機能も豊富になりました。ただし、そうしたことによる弊害として、各種イベントの表示にこれまでよりも時間が掛かるようになりました。表示・確認できる情報が少なかったとしても、とにかく少しでも早くイベント情報を確認したい場合に、以前のバージョンのイベント ビューアーが クラシック イベント ビューアー として利用できるようになっています。このページでは クラシック イベント...
 • Wiki Page: 自分専用の TechNet ガイドを作成するには (ja-JP)

  TechNet ライブラリの特別なモードを使うことによって、end-to-end でカスタマイズされた、自身の環境で読みたいような何か特定のヘルプ ドキュメントを作成するために、任意の利用可能な技術についての TechNet のトピックを複数選択し、それらを一緒にまとめることができます。 あなたが作成したファイルやドキュメントにはある製品からの情報を含めることや、いくつかの技術から情報を構成することができます。例えば、自身の環境で評価するために、カスタムしたドキュメントを作成したいとしましょう。それは、以下に示す単純なステップによって簡単に行うことができます。 始めるために、TechNet...
 • Wiki Page: Comment Convertir un Document Word a un Article TechNet Wiki (fr-FR)

  Table of Contents Résumé Préparation des Images Copie du Document Autres langues Résumé Cet article contient des étapes sur la conversion d'un document Microsoft Word dans un Article de Wiki, y compris la façon de surmonter plusieurs défis que vous pouvez rencontrer au cours du processus...
 • Wiki Page: How To Enable and Disable Explicit Congestion Notification in Windows

  This topic is a how to. Please keep it as clear and simple as possible. Avoid speculative discussions as well as a deep dive into underlying mechanisms or related technologies. The Explicit Congestion Notification (ECN) is an extension to the Internet Protocol (IP) and to the Transmission...
 • Wiki Page: Small Basic: Comment Pivoter une Forme Pas depuis son Centre (fr-FR)

  Vue d'Ensemble Cet article explique comment faire une rotation d'une forme par rapport à un point qui n'est pas son centre dans le langage de programmation Small Basic. Bien que Shapes.Rotate() pivote les formes depuis le centre de la forme. Programme d'Exemple Il s'agit...
 • Wiki Page: Small Basic: How to Rotate a Shape Not from the Center

  Overview This article shows how to rotate a shape not from it's center in Small Basic programing language. Because Shapes.Rotate() rotates a shape from the center of the shape. Sample Program This is a simple analog stop watch which have a second hand. This second hand is a rectangle...
 • Wiki Page: TechNet Wiki: Getting Started

  To get started with the Wiki, you can view content or you can contribute by adding information to existing articles, updating content, or adding new pages and stub articles . Table of Contents Quick Tour of the Wiki If You Want to Find and Read Content If You Want to Contribute TechNet Wiki Feature...
 • Wiki Page: Small Basic: Comment Faire une Case à Cocher (fr-FR)

  Small Basic possède les trois types de contrôles. bouton zone de texte multiligne zone de texte Mais il n'y a pas de case à cocher de disponible dans l'objet Controls. Donc, faisons par nous-même une case à cocher. Table of Contents Conception Code Programme d'Exemple Voir Aussi...
 • Wiki Page: Small Basic: How to Make a Check Box

  Small Basic has following three kinds of controls. button multi-line text box text box But no check box is available in Controls object. So, let's make a check box by ourself. Table of Contents Design Code Sample Program See Also Other Languages Design To make a check box, we...
 • Wiki Page: Skype Portal

  These are the Skype articles on TechNet Wiki. Table of Contents General How To Groups Non-English Articles Dutch French Italian Spanish Turkish See Also Other Resources General Skype Free Skype calls from India to the United States and Canada Skype: Messaging Features ...
Page 1 of 20 (495 items) 12345»
Can't find it? Write it!