none
Csharp conn string - WinForms a Console aplikace RRS feed

 • Obecná diskuse

 • Prosím, zanechte zde níže uvedený zdrojový kód a nereagujte na toto téma. Je nutné, aby tento obsah zůstal zde a nemůže být přesunut kamkoliv jinam z důvodu omezení připojení do 07.05.2013. Děkuji Vám.

  Console

  PROGRAM.CS - KONZOLE
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Configuration;
  
  namespace Propojeni_konzole
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        string server = ConfigurationSettings.AppSettings["server"];
        string database = ConfigurationSettings.AppSettings["database"];
  
        Console.WriteLine("Zadejte jméno uživatele: ");
        string user = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Zadejte heslo: ");
        string password = Console.ReadLine();
        SQLkody DB = new SQLkody();
        DB.Pripojeni(server,database,user,password);
  
        int volba = 0;
        do
        {
        Console.WriteLine("Vyberte: \n0 = Ukoncit program \n1 = Vlozit sklad \n2 = Vypsat sklady");
          volba = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  
          if (volba == 1) // INSERT
          {
            Console.Write("Zadejte nazev skladu: ");
            string nazev = Console.ReadLine();
            Console.Write("Zadejte zemi skladu: ");
            string zeme = Console.ReadLine();
            Console.Write("Zadejte telefon skladu: ");
            string telefon = Console.ReadLine();
            Console.Write("Zadejte email skladu: ");
            string email = Console.ReadLine();
  
            DB.InsertSklad(nazev, zeme, telefon, email);
          }
          if (volba == 2)
          {
            VypisSkladu(DB.SelectAllSklad());
          }
  
  
        } 
        while (volba != 0);
   
        DB.Odpojeni();
        }
  
      static void VypisSkladu(SqlDataReader reader)
      {
        while (reader.Read())
        {
          Console.WriteLine(reader[0].ToString() + " | " + reader[1].ToString() + " | " + reader[2].ToString() + " | " + reader[3].ToString() + " | " + reader[4].ToString());
        }
      }
  
  
      }    
    }
  
        /*   if (volba == 2) //INSERT
          {
            
          }
          if (volba == 3) //UPDATE
          {
            Console.Write("Zadejte ID: ");
            int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Zadejte nove prijmeni: ");
            string prijmeni = Console.ReadLine();
  
            db.UpdateZak(id, prijmeni);
          }
          if (volba == 4) //DELETE
          {
            Console.Write("Zadejte ID: ");
            int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  
            db.DeleteZak(id);
          }
        */
  
        
       
  
      
  SQLkody.CS
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Configuration;
  
  namespace Propojeni_konzole
  {
  
    class SQLkody
    {
  
      SqlConnection connection = null;
  
      public void Pripojeni(string server, string database, string user, string password) // metoda pro připojení do DB !!!nutné vstupní parametry!!!
      {
        
        string connString = @"server=" + server + ";database=" + database + ";UID=" + user + ";password=" + password;
  
        try
        {
          connection = new SqlConnection(connString);
          connection.Open();
          Console.WriteLine("Připojeno!");
        }
        catch (Exception e)
        {
          Console.WriteLine(e.Message);
        }
      }
  
      public void Odpojeni() // metoda pro odpojení z DB
      {
        try
        {
          connection.Close();
          Console.WriteLine("Odpojeno.");
        }
        catch (Exception e)
        {
          Console.WriteLine(e.Message);
        }
      }
  
      public void Insert(string sql)
      {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
  
        try
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();
          Console.WriteLine("Zaznam vlozen!");
        }
        catch (Exception e)
        {
          Console.WriteLine(e.Message);
        }
      }
  
      public void InsertSklad(string nazev, string zeme, string telefon, string email)
      { 
      Insert(@"INSERT INTO WinFormy1N.dbo.SKLAD (NAZEV, ZEME, TELEFON, EMAIL) VALUES ('" + nazev + "', '" + zeme + "', '" + telefon + "', '" + email +"')");
      }
  
      public SqlDataReader Select(string sql) // metoda obecně pro Select
      {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
        return cmd.ExecuteReader();
      }
      public SqlDataReader SelectAllSklad() // select * ze skladu
      {
        return Select("SELECT * FROM dbo.SKLAD");
      }
  
  
  
  
    
    }
  }
  APP.CONFIG
  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <configuration>
  
   <appSettings>
   <add key="server" value= "JOHNNY-PC"></add>
   <add key="database" value= "WinFormy1N"></add>
   </appSettings>
   
  </configuration>
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Data.SqlClient;
  
  namespace Prace_s_databazi
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        Database db = new Database();
        db.Connect();
  
  
        int volba = 0;
        do
        {
          Console.WriteLine("Vyberte: \n0 = Ukoncit program \n1 = Vybrat zaka \n2 = Vlozit zaka \n3 = Upravit zaka \n4 = Smazat zaka");
          volba = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  
          if (volba == 1) //SELECT
          {
            Vypis(db.SelectAllZak());
          }
          if (volba == 2) //INSERT
          {
            Console.Write("Zadejte jmeno: ");
            string jmeno = Console.ReadLine();
            Console.Write("Zadejte prijmeni: ");
            string prijmeni = Console.ReadLine();
  
            db.InsertZak(jmeno, prijmeni);
          }
          if (volba == 3) //UPDATE
          {
            Console.Write("Zadejte ID: ");
            int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Zadejte nove prijmeni: ");
            string prijmeni = Console.ReadLine();
  
            db.UpdateZak(id, prijmeni);
          }
          if (volba == 4) //DELETE
          {
            Console.Write("Zadejte ID: ");
            int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  
            db.DeleteZak(id);
          }
  
  
        } while (volba != 0);
        
        db.Disconnect();
        
      }
  
      static void Vypis(SqlDataReader reader)
      {
        while (reader.Read())
        {
          Console.WriteLine(reader[0].ToString() + " | " + reader[1].ToString() + " | " + reader[2].ToString());
        }
        reader.Close();
      }
    } 
  }
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Data.SqlClient;
  
  namespace Prace_s_databazi
  {
    class Database
    {
      
      string username = "*****";
      string password = "****";
      string database = ""; //nazevdb
      string server = @""; //servername
      SqlConnection connection = null;
  
      public void Connect()
      {
        string connString = string.Format("server={0};uid={1};password={2};database={3}", server, username, password, database);
        
        try
        {
          connection = new SqlConnection(connString);
          connection.Open();
          Console.WriteLine("Pripojeno");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message);
        }
      }
      public void Disconnect()
      {
        try
        {
          connection.Close();
          //Console.WriteLine("Odpojeno");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message);
        }
      }
  
      public void Insert(string sql)
      {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
        try
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();
          Console.WriteLine("Zaznam vlozen !");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message);
        }
      }
      public void InsertZak(string jmeno, string prijmeni)
      {
        Insert(string.Format("INSERT INTO ZAK(Jmeno, Prijmeni) VALUES ('{0}','{1}')", jmeno, prijmeni));
      }
      public void InsertUcitel(string jmeno, string prijmeni)
      {
        Insert(string.Format("INSERT INTO UCITEL(Jmeno, Prijmeni) VALUES ('{0}','{1}')", jmeno, prijmeni));
      }
  
      public void Delete(string sql)
      {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
        try
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();
          Console.WriteLine("Zaznam smazan !");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message);
        }
      }
      public void DeleteZak(int ID)
      {
        Delete(string.Format("DELETE FROM ZAK WHERE ID_Zak = {0}", ID));
      }
      public void DeleteUcitel(int ID)
      {
        Delete(string.Format("DELETE FROM UCITEL WHERE ID_Ucitel = {0}", ID));
      }
  
      public void Update(string sql)
      {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
        try
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();
          Console.WriteLine("Zaznam upraven !");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message);
        }
      }
      public void UpdateZak(int ID, string prijmeni)
      {
        Update(string.Format("UPDATE ZAK SET Prijmeni = '{0}' WHERE ID_Zak = {1}", prijmeni, ID));
      }
      public void UpdateUcitel(int ID, string prijmeni)
      {
        Update(string.Format("UPDATE UCITEL SET Prijmeni = '{0}' WHERE ID_Ucitel = {1}", prijmeni, ID));
      }
  
      public SqlDataReader Select(string sql)
      {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
        return cmd.ExecuteReader();
      }
      public SqlDataReader SelectAllZak()
      {
        return Select("SELECT * FROM ZAK");
      }
      public SqlDataReader SelectAllUcitel()
      {
        return Select("SELECT * FROM UCITEL");
      }
  
  
    }
  }


  ------------------------------------------------

  WindowsForms

  LOGIN.FORM
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.Sql;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Data.SqlTypes;
  using System.Configuration;
  
  namespace WinFormy1N
  {
    public partial class Login : Form
    {
      public Login()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        string connectionString = "Data Source=" + textBox3.Text +
                     ";Initial Catalog=" + textBox4.Text +
                     ";User ID=" + textBox1.Text +
                     ";Password=" + textBox2.Text + "";
  
       /*  List<string[]> cstringy = new List<string[]>();
        for (int i = 0; i < ConfigurationSettings.AppSettings.Keys.Count; i++)
        {
          cstringy.Add(ConfigurationSettings.AppSettings.GetValues(i));
        }
  
        for (int i = 0; i < ConfigurationSettings.AppSettings.Keys.Count; i++)
        {
          string[] xy = cstringy.ElementAt(i);
  
          if (xy[0] == connectionString)
          {
            Properties.Settings.Default.connectionString = connectionString;
            Properties.Settings.Default.Save();
        */
            MessageBox.Show("Připojení ověřeno a povoleno");
  
            Menu menu = new Menu();
            menu.Show();
            this.Hide();
            return;
          }
  
      private void Login_Load(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
        //  MessageBox.Show("Přihlášení nebylo povoleno - špatně zadanéh údaje");
        }
        
        
        /*  string username = textBox1.Text;
        string password = textBox2.Text;
        if (SQLkody.Login(username, password) == true)
        {
          Menu menu = new Menu();
          menu.Show();
          this.Hide();
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Nejde to! :( ");
          /* Exception q = new Exception();
          string qq = Convert.ToString(q);
          MessageBox.Show(qq);*/
  
      }
  
   /*   private void Login_Load(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }*/
    
  MENU.FORM
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  
  namespace WinFormy1N
  {
    public partial class Menu : Form
    {
      public Menu()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        Zbrane zbran = new Zbrane(); 
        zbran.Show();
      }
  
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        Sklady sklad = new Sklady();
        sklad.Show();
      }
  
      private void Menu_Load(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
    }
  }
  ZBRANE.FORM
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.Sql;
  using System.Data.SqlClient;
  
  namespace WinFormy1N
  {
    public partial class Zbrane : Form
    {
      string connectionString = Properties.Settings.Default.connectionString;
      SQLkody db;
  
      public Zbrane()
      {
        InitializeComponent();
        db = new SQLkody(connectionString);
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        SqlConnection sqlConn = new SqlConnection(connectionString);
        sqlConn.Open();
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM dbo.ZBRAN;", sqlConn);
        DataTable t = new DataTable();
        da.Fill(t);
        dataGridView1.DataSource = t;
      }
  
      private void dataGridView1_CellValueChanged(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
      {
        string atribut = dataGridView1.CurrentCell.OwningColumn.Name;
        string novyZapis = dataGridView1.CurrentCell.Value.ToString();
        int id_zbran = int.Parse(dataGridView1.Rows[dataGridView1.CurrentRow.Index].Cells[0].Value.ToString());
        db.UpdateZbran(atribut, novyZapis, id_zbran);
      }
  
      private void Zbrane_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        SqlConnection sqlConn = new SqlConnection(connectionString);
        sqlConn.Open();
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM dbo.ZBRAN;", sqlConn);
        DataTable t = new DataTable();
        da.Fill(t);
        dataGridView1.DataSource = t; 
      }
  
     /*  private void dataGridView1_UserDeletingRow(object sender, DataGridViewRowCancelEventArgs e)
      {
        int idCol = int.Parse(dataGridView1.Rows[dataGridView1.CurrentRow.Index].Cells[0].Value.ToString());
  
        db.DeleteZbran(idCol);
      }*/
  
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        AddZbran addZ = new AddZbran();
        addZ.Show();
      }
  
      private void dataGridView1_UserDeletingRow_1(object sender, DataGridViewRowCancelEventArgs e)
      {
        int id_zbran = int.Parse(dataGridView1.Rows[dataGridView1.CurrentRow.Index].Cells[0].Value.ToString());
        db.DeleteZbran(id_zbran);
      }
  
    }
  }

  ADDZBRAN.FORM using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Data.SqlClient; namespace WinFormy1N { public partial class AddZbran : Form { string connectionString = Properties.Settings.Default.connectionString; int id_sklad = 0; SQLkody db1; public AddZbran() { db1 = new SQLkody(connectionString); InitializeComponent(); } private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { id_sklad = int.Parse(comboBox1.SelectedItem.ToString().Substring(0, 1)); } private void comboBox1_Click_1(object sender, EventArgs e) { comboBox1.Items.Clear(); SqlConnection sqlConn = new SqlConnection(connectionString); sqlConn.Open(); SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT ID_SKLAD, NAZEV FROM dbo.SKLAD;", sqlConn); SqlDataReader srdr = cmd.ExecuteReader(); try { while (srdr.Read() != null) { comboBox1.Items.Add(srdr.GetValue(0) + " " + srdr.GetValue(1)); } } catch (Exception ex) { srdr.Close(); } sqlConn.Close(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string text = comboBox1.Text; string pom = ""; for (int i = 0; i < text.Length; i++) { if (text[i] == ' ') { break; } pom += text[i]; } db1.InsertZbran(int.Parse(pom), textBox1.Text, int.Parse(textBox2.Text), textBox3.Text); // int.Parse(comboBox1.SelectedItem.ToString().Substring(0, 1))); MessageBox.Show("Úspěšně přidáno!"); this.Close(); } private void AddZbran_Load(object sender, EventArgs e) { } } }

  SQLkody.CS
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Data.Sql;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Data.SqlTypes;
  using System.Configuration;
  using System.Windows.Forms;
  
  namespace WinFormy1N
  {
    class SQLkody
    {
      string key = "";
      SqlConnection sqlconn;
  
      public SQLkody(string key)
      {
        this.key = key;
        sqlconn = new SqlConnection(key);    
  
      }
  
      public void Pripojeni()
      {
        sqlconn.Open();
      }
      public void KonecPripojeni()
      {
        sqlconn.Close();
      }
  
      public void InsertZbran(int id_sklad, string nazev, int vaha, string zemepuvodu)// ,int id_sklad)
      {
        try
        {
          Pripojeni();
          SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO dbo.ZBRAN (ID_SKLAD,NAZEV,VAHA,ZEME_PUVODU) VALUES ('" + id_sklad + "','" + nazev + "','" + vaha + "','" + zemepuvodu +"');", sqlconn); //,'" + id_sklad + "');", sqlconn);
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
        finally
        {
          KonecPripojeni();
        }
  
      }
      public void DeleteZbran(int id_zbran)
      {
        try
        {
          Pripojeni();
          SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE FROM dbo.ZBRAN WHERE ID_ZBRAN=" + id_zbran + ";", sqlconn);
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
        finally
        {
          KonecPripojeni();
        }
      }
  
      public void UpdateZbran(string atribut, string novyVstup, int id_zbran)
      {
  
        Pripojeni();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE dbo.ZBRAN SET " + atribut + "='" + novyVstup + "' WHERE ID_ZBRAN=" + id_zbran + ";", sqlconn);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        KonecPripojeni();
      }
  
      public void InsertSklad(string nazev, string zeme, string telefon, string email)// ,int id_sklad)
      {
        try
        {
          Pripojeni();
          SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO dbo.SKLAD (NAZEV,ZEME,TELEFON,EMAIL) VALUES ('" + nazev + "','" + zeme + "','" + telefon + "','" + email + "');", sqlconn); //,'" + id_sklad + "');", sqlconn);
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
        finally
        {
          KonecPripojeni();
        }
  
      }
  
      public void DeleteSklad(int id_sklad)
      {
        try
        {
          Pripojeni();
          SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE FROM dbo.SKLAD WHERE ID_SKLAD=" + id_sklad + ";", sqlconn);
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
        finally
        {
          KonecPripojeni();
        }
      }
  
  
      public void UpdateSklad(string novyVstup, string nazev, int id_sklad) // string nazev, string zeme, string telefon, string email
      {
  
        Pripojeni();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE dbo.ZBRAN SET " + nazev + "='" + novyVstup + "' WHERE ID_ZBRAN=" + id_sklad + ";", sqlconn);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        KonecPripojeni();
      }
  
      
  
  
  
    /*  public static bool Login(string username, string password)
      {
        SqlConnection conn = null;
        string server = ConfigurationSettings.AppSettings["server"];
        string database = ConfigurationSettings.AppSettings["database"];
        string connString = @"server="+server+";database="+database+";UID="+username+";password="+password+"";
         conn = new SqlConnection(connString);
  
        try
        {
          conn.Open();
          return true;
        }
        catch 
        {
          return false;
  
        }
      }
     */ 
    
    }
  }
  APP.CONFIG
  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <configuration>
   <configSections>
    <sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
     <section name="WinFormy1N.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
    </sectionGroup>
   </configSections>
   <appSettings>
    <add key="connStr" value="Data Source=JOHNNY-PC;Initial Catalog=WinFormy1N;User ID=palaja;Password=123"/>
    <add key="connStr1" value="Data Source=JOHNNY-PC;Initial Catalog=WinFormy1N;User ID=palaja_obyc_user;Password=123"/>
   </appSettings>
   <userSettings>
    <WinFormy1N.Properties.Settings>
     <setting name="connectionString" serializeAs="String">
      <value />
     </setting>
    </WinFormy1N.Properties.Settings>
   </userSettings>
  </configuration>

  ZBRANE.FORM_nove

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.Sql;
  using System.Data.SqlClient;
  
  namespace WinFormy1N
  {
    public partial class Zbrane : Form
    {
      string connectionString = Properties.Settings.Default.connectionString;
      SQLkody db;
  
      public Zbrane()
      {
        InitializeComponent();
        db = new SQLkody(connectionString);
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        SqlConnection sqlConn = new SqlConnection(connectionString);
        sqlConn.Open();
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM dbo.ZBRAN;", sqlConn);
        DataTable t = new DataTable();
        da.Fill(t);
        dataGridView1.DataSource = t;
      }
  
      private void dataGridView1_CellValueChanged(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
      {
        string atribut = dataGridView1.CurrentCell.OwningColumn.Name;
        string novyZapis = dataGridView1.CurrentCell.Value.ToString();
        int id_zbran = int.Parse(dataGridView1.Rows[dataGridView1.CurrentRow.Index].Cells[0].Value.ToString());
       // db.UpdateZbran(atribut, novyZapis, id_zbran);
      }
  
      private void Zbrane_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        SqlConnection sqlConn = new SqlConnection(connectionString);
        sqlConn.Open();
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM dbo.ZBRAN;", sqlConn);
        DataTable t = new DataTable();
        da.Fill(t);
        dataGridView1.DataSource = t; 
      }
  
     /*  private void dataGridView1_UserDeletingRow(object sender, DataGridViewRowCancelEventArgs e)
      {
        int idCol = int.Parse(dataGridView1.Rows[dataGridView1.CurrentRow.Index].Cells[0].Value.ToString());
  
        db.DeleteZbran(idCol);
      }*/
  
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        AddZbran addZ = new AddZbran();
        addZ.Show();
      }
  
      private void dataGridView1_UserDeletingRow_1(object sender, DataGridViewRowCancelEventArgs e)
      {
        int id_zbran = int.Parse(dataGridView1.Rows[dataGridView1.CurrentRow.Index].Cells[0].Value.ToString());
        db.DeleteZbran(id_zbran);
      }
  
      private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        UpdateZbran upZ = new UpdateZbran();
        upZ.Show();
      }
  
      private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        this.Close();
      }
  
    }
  }
  UPDATEZBRAN.FORM
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.Sql;
  using System.Data.SqlClient;
  
  namespace WinFormy1N
  {
    public partial class UpdateZbran : Form
    {
      string connectionString = Properties.Settings.Default.connectionString;
      SQLkody db1;
  
      public UpdateZbran()
      {
        db1 = new SQLkody(connectionString);
        InitializeComponent();
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        db1.UpdateZbran(textBox2.Text, int.Parse(textBox1.Text)); // int.Parse(comboBox1.SelectedItem.ToString().Substring(0, 1))); 
        MessageBox.Show("Úspěšný update");
        this.Close();
      }
  
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        this.Close();
      }
  
      private void UpdateZbran_Load(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
    }
  }

  CONSOLE C#
  PROGRAM.CS (MAIN)
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Data; // NUTNÉ
  using System.Data.SqlClient; // NUTNÉ
  using System.Configuration; // NUTNÉ
  
  namespace maturitaConsole1N
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
  
  
        SQL DATABAZE = new SQL(); // NUTNÉ
  
  
        string server = ConfigurationSettings.AppSettings["server"]; // načtení serveru do proměnné server -> z AppConfigu
        string database = ConfigurationSettings.AppSettings["database"]; // načtení databáze do proměnné database -> z AppConfigu
  
        Console.WriteLine("---PRIPOJENI DO DATABAZE---");
        Console.WriteLine("Zadejte vase prihlasovaci jmeno: ");
        string jmeno = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Zadejte vase heslo: ");
        string heslo = Console.ReadLine();
  
        DATABAZE.Pripojeni(server, database, jmeno, heslo); // použití metody Pripojeni pro objekt naší Databáze
  
        Console.WriteLine("Vítejte v DATABAZI zbraní a skladů!!");
  
        #region DO WHILE - MENU
        int volba = 0;
  
         do // konej
        {
          Console.WriteLine("Vyberte: \n 0 -> odpojit se od databáze \n 1 -> vložit sklad \n 2 -> vypsat všechny sklady \n 3 -> smazat vybraný sklad \n");
          volba = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  
          if (volba == 1)
          {
            Console.WriteLine("---PRIDANI SKLADU---");
            Console.Write("Zadej nazev skladu: ");
            string nazev = Console.ReadLine();
            Console.Write("Zadej zemi, kde se sklad nachází: ");
            string zeme = Console.ReadLine();
            Console.Write("Zadej telefon do skladu: ");
            string telefon = Console.ReadLine();
            Console.Write("Zadej email skladu: ");
            string email = Console.ReadLine();
  
            DATABAZE.InsertSklad(nazev, zeme, telefon, email);
          }
          if (volba == 2)
          {
            Console.WriteLine("---VYPIS SKLADŮ---");
            VypisSklad(DATABAZE.SelectSklad());
          }
          if (volba == 3)
          {
            Console.WriteLine("---SMAZÁNÍ SKLADU---");
            Console.WriteLine("Zadejte ID skladu který chcete smazat.");
            int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            DATABAZE.DeleteSklad(id);
          }
  
        }
        while (volba != 0); // dokud nebude volba 0
  
        DATABAZE.Odpojeni();
      }
      #endregion DO WHILE - MENU
  
  
      #region METODA PRO VYPIS
      static void VypisSklad(SqlDataReader reader) // SqlDataReader -> nutný pro selectění celé tabulky
      {
        while (reader.Read()) // dokud se bude mít co číst, bude číst
        {
          Console.WriteLine(reader[0].ToString() + " | " + reader[1].ToString() + " | " + reader[2].ToString() + " | " + reader[3].ToString() + " | " + reader[4].ToString()); // oddělení záznamů
        }
        reader.Close(); // zavření readeru pro další použití
  
      }
      #endregion METODA PRO VYPIS
  
  
  
    }
  }

  SQL.CS
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Data; // NUTNÉ
  using System.Data.SqlClient; // NUTNÉ
  using System.Configuration; // NUTNÉ
  
  namespace maturitaConsole1N
  {
    class SQL
    {
  
      SqlConnection connection = null; // NUTNÉ - prvotní nastavení na nepřipojeno
  
  
      #region METODA PRIPOJENI + CONNECTIONSTRING
      public void Pripojeni(string server, string database, string jmeno, string heslo)
      {
        string connectionString = @"server=" + server + ";database=" + database + ";UID=" + jmeno + ";password=" + heslo;
  
        try
        {
          connection = new SqlConnection(connectionString);
          connection.Open();
          Console.WriteLine("Pripojeno do databaze!");
        }
  
        catch(Exception e)
        {
          Console.WriteLine(e);
          Console.WriteLine("NEPRIPOJENO!");
        }
  
      }
      #endregion METODA PRIPOJENI + CONNECTIONSTRING
  
  
      #region METODA ODPOJENI
      public void Odpojeni()
      {
        try 
        {
          connection.Close();
          Console.WriteLine("Odpojeno.");
        }
        catch(Exception e)
        {
          Console.WriteLine(e);
          Console.WriteLine("Odpojeno");
        }
        
      }
      #endregion METODA ODPOJENI
  
  
      #region INSERT
      public void Insert(string sql)
      {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
  
        try
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();
          Console.WriteLine("Záznam úspěšně vložen!");
        }
        catch(Exception e)
        {
          Console.WriteLine(e.Message);
        }
  
      }
  
      public void InsertSklad(string nazev, string zeme, string telefon, string email)
      {
        Insert(@"INSERT INTO WinFormy1N.dbo.SKLAD (NAZEV, ZEME, TELEFON, EMAIL) VALUES ('" + nazev + "', '" + zeme + "', '" + telefon + "', '" + email + "')");
      }
      #endregion INSERT
  
  
      #region SELECT
      public SqlDataReader Select(string sql)
      {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
        return cmd.ExecuteReader();
      }
  
      public SqlDataReader SelectSklad()
      {
        return Select("SELECT * FROM dbo.SKLAD");
      }
  
      #endregion SELECT
  
  
      #region DELETE
      public void Delete(string sql)
      {
  
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection); // !!!!!!!!!!!!!!!
  
        try
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();  // !!!!!!!!!!!!!!!!
          Console.WriteLine("Záznam smazán!");
        }
        catch(Exception e)
        {
          Console.WriteLine(e.Message);
        }
      }
      
      public void DeleteSklad(int ID)
      {
        Delete("DELETE FROM dbo.SKLAD WHERE ID_SKLAD = " + ID);
      }
      #endregion DELETE
  
  
    }
  }

  WINFORMS->  LOGIN.CS
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Configuration;
  
  namespace DSwinformy1N
  {
    public partial class Login : Form
    {
      string server;
      string database;
  
      public Login()
      {
        InitializeComponent();
  
        server = ConfigurationSettings.AppSettings["server"];
        database = ConfigurationSettings.AppSettings["database"];
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        if (SQL.instance.Pripojeni(server, database, textBox1.Text, textBox2.Text))
        {
          Menu menu = new Menu();
          menu.ShowDialog();
        }
  
      }
  
  
    }
  }
  

  SQL.CS (class)
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Configuration;
  using System.Windows.Forms;
  
  
  namespace DSwinformy1N
  {
    class SQL
    {
      static SQL DATABAZE; // název objektu
  
      public static SQL instance
    {
      get
      {
        if (DATABAZE == null)
        DATABAZE = new SQL();
        return DATABAZE;
      }
    }
  
  
      SqlConnection connection = null;
  
      public bool Pripojeni(string server, string database, string username, string password)
      {
        try 
        {
          connection = new SqlConnection(string.Format(@"server=" + server + ";database=" + database + ";UID=" + username + ";password=" + password));
          connection.Open();
          MessageBox.Show("Připojeno.");
          return true;
        }
        catch(Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
          return false;
        }
      }
  
      public void Odpojeni()
      {
        try
        {
          connection.Close();
          MessageBox.Show("Odpojeno.");
        }
        catch(Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
      }
  
  
  
      public void Insert(string sql)
      {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
        try
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Záznam vložen.");
        }
        catch (Exception e)
        {
          MessageBox.Show(e.Message);
        }
      }
  
  
      public void InsertSklad(string nazev, string zeme, string telefon, string email)
      {
        Insert("INSERT INTO WinFormy1N.dbo.SKLAD (NAZEV,ZEME,TELEFON,EMAIL) VALUES ('" + nazev + "', '" + zeme + "', '" + telefon + "', '" + email + "')");
      }
  
  
      public SqlDataReader Select(string sql)
      {
        try
        {
          SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
          return cmd.ExecuteReader();
        }
        catch(Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
          return null;
        }
      }
  
      public SqlDataReader SelectSklad()
      {
        return Select("SELECT * FROM WinFormy1N.dbo.SKLAD");
      }
  
  
  
  
    }
  }
  

  MENU.CS
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Configuration;
  
  namespace DSwinformy1N
  {
    public partial class Menu : Form
    {
      public Menu()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        Sklad sklad = new Sklad();
        sklad.Show();
      }
  
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        Zbran zbran = new Zbran();
        zbran.Show();
      }
  
      private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        Vypis(SQL.instance.SelectSklad());
      }
  
      public void Vypis(SqlDataReader reader)
      {
        VypisSklad vypis = new VypisSklad(reader);
        vypis.Show();
      }
  
      private void Menu_Load(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
  
    }
  }
  

  SKLAD.CS
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  
  namespace DSwinformy1N
  {
    public partial class Sklad : Form
    {
      public Sklad()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
  
      private void Sklad_Load(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        SQL.instance.InsertSklad(textBox1.Text, textBox2.Text, textBox3.Text, textBox4.Text);
      }
  
    }
  }
  

  VYPISSKLAD.CS
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Configuration;
  
  namespace DSwinformy1N
  {
    public partial class VypisSklad : Form
    {
      SqlDataReader reader;
  
  
      public VypisSklad(SqlDataReader reader)
      {
        InitializeComponent();
  
        this.reader = reader;
      }
  
      private void VypisSklad_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        DataTable datatable = new DataTable();
        datatable.Load(reader);
        dataGridView1.DataSource = datatable;
  
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        this.Refresh();
      }
    }
  }
  
  středa 17. dubna 2013 21:47

Všechny reakce