locked
Không thể hiển thị tiếng Việt trong Windows 8.1 Sing Language ? RRS feed

 • Question

 • Tôi nâng cấp cửa sổ của tôi 8 vào cửa sổ 8.1 ngôn ngữ duy nhất. bây giờ sau khi nâng cấp, máy tính xách tay của tôi vẫn còn gói ngôn ngữ tiếng Việt nhưng máy tính chỉ hiển thị tiếng Anh. Muốn cho tùy chỉnh hiển thị tiếng Việt thì phải làm cách nào ? Xin các bạn giúp cho, rất cảm ơn !
  Wednesday, July 30, 2014 10:38 AM

Answers

 • Please select your language from the drop down list at the top of the page to post your question in the language of your choice. The forum you posted in is for English only. If you do not find the desired language, support options for additional international locations can be found by following the link below:

  Vui lòng chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống ở dưới cùng của trang để gửi câu hỏi của bạn bằng ngôn ngữ của sự lựa chọn của bạn. Diễn đàn bạn đăng trong chỉ dành cho tiếng Anh. Nếu bạn không tìm thấy ngôn ngữ mong muốn, tùy chọn hỗ trợ cho các địa điểm quốc tế bổ sung có thể được tìm thấy bằng cách làm theo các liên kết dưới đây:  http://support.microsoft.com/common/international.aspx

  Wanikiya and Dyami--Team Zigzag

  • Proposed as answer by Carey FrischMVP Wednesday, July 30, 2014 4:36 PM
  • Marked as answer by ZigZag3143x Thursday, July 31, 2014 5:44 PM
  Wednesday, July 30, 2014 2:07 PM