locked
פיצול טבלה לאורכה RRS feed

  • שאלה

  • כיצד ניתן לפצל טבלה לאורכה, למשל לפצל טבלה בת 4 עמודות לשתי טבלאות שתעמודנה אחת בצד חברתה, כל אחת בת 2 עמודות?

    האם ניתן ליצור מראש 2 טבלאות שתהיינה אחת בצד חברתה?

    אני משתמש בOFFICE 2010

    יום חמישי 27 יוני 2013 12:26