none
הרשאות RRS feed

  • שאלה

  • שלום 

    יש לנו שרת sever 2008 r2  בניתי תיקייה בשם users  ומתחת לתיקייה זו יש לכל משתמש תיקייה אישית.

    על התיקייה האישית של כל אחד מהמשתמשים נתתי הרשאה מלאה ליוזר + administrator  ועל תיקיית users נתתי את כל ההרשאות (למעט Special Permissions  ) לקבוצת Domain users + קבוצת system 

    מה שקורה זה שהיוזרים מצליחים לשנות את שם התיקייה האישית שלהם.

    איך אני חוסם אפשרות זו ?

    תודה 

    יום רביעי 25 אפריל 2012 09:57

תשובות

  • את ההרשאות ל Home Folder  יש לתת עפ"י ההגדרות הבאות:

    On the root share folder:

     

    Set Share Permissions for the Authenticated Users group to Full Control.

    Use the following settings for NTFS Permissions:

    • CREATOR OWNER – Full Control (Apply to: Subfolders and Files Only)
    • System – Full Control (Apply to: This Folder, Subfolders, and Files)
    • Domain Admins – Full Control (Apply to: This Folder, Subfolders, and Files) (This is optional and is needed only if you require that admins have full control.)
    • Authenticated Users – Create Folder/Append Data (Apply to: This Folder Only)
    • Authenticated Users – List Folder/Read Data (Apply to: This Folder Only)
    • Authenticated Users – Read Attributes (Apply to: This Folder Only)
    • Authenticated Users – Traverse Folder/Execute File (Apply to: This Folder Only)

    שים לב שה Home Folder צריך להיווצר דרך ממשק ה AD 

    \\Server\Users\%username%

    כך תיקיית הבית תיווצר עם ההרשאות הנכונות שיתנו לך שליטה מלאה על כלל התיקיות תחת users ולכל אחד מהמתמשים תהיינה הרשאות על הHF שלו.

    מקווה שעזרתי,

    אלידע

    • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שלישי 01 מאי 2012 12:31
    יום רביעי 25 אפריל 2012 10:08

כל התגובות

  • את ההרשאות ל Home Folder  יש לתת עפ"י ההגדרות הבאות:

    On the root share folder:

     

    Set Share Permissions for the Authenticated Users group to Full Control.

    Use the following settings for NTFS Permissions:

    • CREATOR OWNER – Full Control (Apply to: Subfolders and Files Only)
    • System – Full Control (Apply to: This Folder, Subfolders, and Files)
    • Domain Admins – Full Control (Apply to: This Folder, Subfolders, and Files) (This is optional and is needed only if you require that admins have full control.)
    • Authenticated Users – Create Folder/Append Data (Apply to: This Folder Only)
    • Authenticated Users – List Folder/Read Data (Apply to: This Folder Only)
    • Authenticated Users – Read Attributes (Apply to: This Folder Only)
    • Authenticated Users – Traverse Folder/Execute File (Apply to: This Folder Only)

    שים לב שה Home Folder צריך להיווצר דרך ממשק ה AD 

    \\Server\Users\%username%

    כך תיקיית הבית תיווצר עם ההרשאות הנכונות שיתנו לך שליטה מלאה על כלל התיקיות תחת users ולכל אחד מהמתמשים תהיינה הרשאות על הHF שלו.

    מקווה שעזרתי,

    אלידע

    • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שלישי 01 מאי 2012 12:31
    יום רביעי 25 אפריל 2012 10:08
  • אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק
    יום ראשון 29 אפריל 2012 13:24