none
בכל פתיחת קובץ "פתח קובץ - אזהרת אבטחה" איך מתפטרים מזה? RRS feed

  • שאלה

  • בכל פעם שאני פותח משורת הקישורים המהירה בחלונות 8 תוכנה כלשהי, מופיעה לי האזהרה הנ"ל, עם שאלה "האם ברצונך לפתוח קובץ זה?"

    כיצד אני מתפטר מההערה הטורדנית הזאת?

    תודה!

    יום חמישי 10 נובמבר 2016 20:34