none
שחזור פתק נדבק שמחקתי RRS feed

  • שאלה

  • שלום

    מחקתי פתק נדבק (יחיד שהיה) שניה לאחר מכן אני קולט שהיה שם תוכן חשוב מאוד... והתוכן איננו..

    האם יש איזו שהיא דרך לשחזר את זה ? 

    יום שני 25 מאי 2020 08:47