none
sql 쿼리 확인 RRS feed

 • 질문

 • 안녕하세요. 문의드릴 사항이 있습니다.

  MS SQL 에서 실행된 쿼리를 확인하고 싶은데,

  SELECT
     QS.creation_time, 
     --SQL
     SUBSTRING(ST.text,(QS.statement_start_offset/2)+1, 
     ((CASE QS.statement_end_offset WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text) 
     ELSE QS.statement_end_offset END - QS.statement_start_offset)/2) + 1 
     ) AS statement_text, 
     --실행한 SQL 
     ST.text, 
     --실행 계획 
     QS.total_worker_time, 
     QS.last_worker_time, 
     QS.max_worker_time, 
     QS.min_worker_time 
  FROM 
     sys.dm_exec_query_stats QS 
  --키워드
     CROSS APPLY 
     sys.dm_exec_sql_text(QS.sql_handle) ST

  ORDER BY 
     QS.creation_time asc

  같은 걸로 확인하면, 예전 쿼리는 확인이 어려운것 같은데,

  혹시

  트랜잭션 로그를 확인한다면 예전에 실행된 쿼리의 로그도 확인할 수가 있나요?


  2021년 3월 9일 화요일 오전 4:33