none
WSUS 3.2 설치후 클라이언트 오류 RRS feed

 • 질문

 • WSUS 3.2를 설치하고 클라이언트에서 세팅후에 업데이트를 진행하면

  업데이트가 진행되지 않습니다.

  아래는 로그 일부입니다.

  해결방법이 궁금합니다.

  Line : 2013-04-23 18:52:21:000 1256 1704 AU >>##  RESUMED  ## AU: Download update [UpdateId = {4022CBC3-A8C1-4F10-872C-58EAD8342E02}]
  Line : 2013-04-23 18:52:21:000 1256 1704 AU   # WARNING: Download failed, error = 0x80246008
  Line : 2013-04-23 18:52:21:031 1256 1704 AU >>##  RESUMED  ## AU: Download update [UpdateId = {BCE497C7-99B2-4427-868E-9126CEF33A0B}]
  Line : 2013-04-23 18:52:21:031 1256 1704 AU   # WARNING: Download failed, error = 0x80246008
  Line : 2013-04-23 18:52:21:093 1256 1704 AU >>##  RESUMED  ## AU: Download update [UpdateId = {1E691DCA-2FED-44DB-90AA-CD226AEA016D}]
  Line : 2013-04-23 18:52:21:093 1256 1704 AU   # WARNING: Download failed, error = 0x80246008
  Line : 2013-04-23 18:52:21:125 1256 1704 AU >>##  RESUMED  ## AU: Download update [UpdateId = {37E422D4-76D2-4E2E-9266-DEA9CE018253}]
  Line : 2013-04-23 18:52:21:125 1256 1704 AU   # WARNING: Download failed, error = 0x80246008
  Line : 2013-04-23 18:52:21:171 1256 1704 AU >>##  RESUMED  ## AU: Download update [UpdateId = {A18258E0-99C2-42B1-B3E7-D1960FBCE904}]
  Line : 2013-04-23 18:52:21:171 1256 1704 AU   # WARNING: Download failed, error = 0x80246008
  Line : 2013-04-23 18:52:21:203 1256 1704 AU >>##  RESUMED  ## AU: Download update [UpdateId = {A5F1C0E5-16A2-4503-9F7A-F54D1AAD38F0}]
  Line : 2013-04-23 18:52:21:203 1256 1704 AU   # WARNING: Download failed, error = 0x80246008
  Line : 2013-04-23 18:52:21:250 1256 1704 AU >>##  RESUMED  ## AU: Download update [UpdateId = {170676F8-82E7-4CA6-9E48-131AC9F4F7EA}]
  Line : 2013-04-23 18:52:21:250 1256 1704 AU   # WARNING: Download failed, error = 0x80246008
  Line : 2013-04-23 18:52:21:250 1256 1704 AU #########

  2013년 4월 23일 화요일 오전 9:59

모든 응답