none
디스크 정리 질문 RRS feed

 • 질문

 • 디스크 정리 하려고 하는데 목록 중 사용자 단위로 보관된 Windows 오류보고 파일

                                               사용자 단위로 대기 중인 windows 오류보고 파일

                                               시스템에 보관된 windows 오류보고 파일

  등등 있던데 저 목록이 쌓이는 위치가 어딘가요?

                                              

  2018년 2월 27일 화요일 오전 2:28

모든 응답