none
קוד שגיאה 0x80071771 RRS feed

  • Pergunta

  • העברתי קבצים ממחשב ישן, ועכשיו כולם מוגנים בסימן של מנעול ואינם ניתנים לפתיחה. קוד השגיאה המופיע הוא - 0x80071771.

    אפשר לעשות עם זה משהו?

    יודגש, כי אין באפשרותי לגשת לקבצים אלו מהמחשב הישן, היות והוא כבר אינו עובד (הוא הלך ולכן גיביתי ממנו את הקבצים והעברתי לחדש).

    תודה רבה!

    terça-feira, 19 de abril de 2022 17:21