none
ปัญหา Sharing violation RRS feed

  • คำถาม

  • เวลาจะ save file เครื่องฟ้องข้อความนี้ " Your save could not be saved because of sharing violation  และไม่ให้ save มีวิธีแก้อย่างไรคะ หรือบางที ก้อไม่รับ save และมี file ขาวๆ ขึ้นแทน ค่ะ

    7 กุมภาพันธ์ 2561 5:34

ตอบทั้งหมด