none
Project Server 2016 的获取审批任务 RRS feed

 • 问题

 •  

  软件环境:window server 2016
                    sharepoint 2016
                    project server 2016


  Project server端 已创建项目、任务、问题、风险、审批任务等数据  我想用C#制作一个手机端软件,通过CSOM把project server的数据显示在手机端,但是通过CSOM的方式无法获取到问题、风险及审批任务的数据。 求助


  程序员真累  2017年8月16日 3:41