locked
如何重建图标缓存? RRS feed

 • 问题

 •  

  问题:

   

  图标显示不正常,该怎么办呢?
  2011年9月1日 8:33
  版主

答案

 •  

  回答:

   

  这个问题可能是由于损坏的图标缓存造成。要解决这个问题,请尝试重建图标缓存:

   

  1.      点击开始按钮,选择计算机。

  2.      在工具栏上,点击组织,选择文件夹和搜索选项。

  3.      选择查看标签,选中显示隐藏的文件和文件夹,点击确定。

  4.      进入以下文件夹:

  %USERPROFILE%\AppData\Local

  5.      找到IconCache.db文件,重命名为IconCache.db.old

  6.      关闭窗口,重新启动计算机。  2011年9月1日 8:35
  版主