none
skype for business server RRS feed

  • 问题

  • skype for business server                                                  
         在A\B两个地区分别部署了skype 2015服务器(用户分别放置在两个pool下)和语音网关,希望实现: 用户自行选择拨打A或者B地区的会议号码都可以接入A\B任意一方发起的skype会议.

    号码是没有问题的,也都可以正常拨入,就是两个号码不互通,拨B的号码就没有办法加入A地发起的会议,提示没有这个ID

    2017年8月1日 6:47

全部回复