none
求助????EXCEL应用 RRS feed

 • 问题

 • 第一次 第一次
  1 当日入库 累计入库 1 当日入库 累计入库
  2  2 2 2 4
  能不能把当日入库填上数量而累计入库就会自动累计     也就是说A2+B2的结果还在B2显示   请问在EXCEL中能不能解决,
  如果不能请问在哪个程序或在哪个软件中可以解决。那位高人帮我指点迷津吧   。有视图更好  谢谢        
                           
  2009年10月28日 3:57

答案