none
COM Port使用超级终端传输数据时为什么会出现乱码? RRS feed

  • 问题

  •          使用步骤(1)将同一台电脑上的COM1和COM2 连接起来, 在Win XP下新建超级终端1COM1);超级终端2COM2)。

                                 2COM2 COM1 传输如果一直输入字母a不会出现乱码,但是输入q之后会出现乱码,之后只要是连续输入同一字母都 
                      会出现乱码。

    2009年6月17日 1:47