none
OCS2K7 R2+MX8-4S-4-OCS-如何实现统一沟通? RRS feed

 • 问题

 • [求助] OCS2K7 R2+MX8-4S-4-OCS-如何实现统一沟通?

  OCS2K7 R2+MX8-4S-4-OCS-如何实现统一沟通?

  请教:

  1.我现实现了.....手机.座机.座机分机----拔打---OC客户端分机---完全OK
  2.遇到问题:
     A.OC客户端分机---拔打---手机---不通
    B.OC客户端分机---拔打---座机---不通
    C.OC客户端分机---拔打---座机分机---不通
    D.OC客户端分机---拔打---语音邮箱---不通
  3.请问如何处理?

  FXS        CPNx        ADD        +86108575

  FXS        9        ROUTE        IP          10.10.10.100:5060       

  FXS        700[1-8]        ROUTE        IP          10.10.10.100:5060       
  FXS        +86108575700[1-8]        ROUTE        IP          10.10.10.100:5060
         
  FXO        700[1-8]        ROUTE        IP          10.10.10.100:5060       
  FXO        +86108575700[1-8]        ROUTE        IP          10.10.10.100:5060
         
  FXS        8x        ADD        +86108575
  FXS        8x        ROUTE        IP          10.10.10.50:5060       
  FXS        +86108575x        ROUTE        IP          10.10.10.50:5060       

  FXO        8x        ADD        +86108575
  FXO        8x        ROUTE        IP          10.10.10.50:5060       
  FXO        +86108575x        ROUTE        IP          10.10.10.50:5060       

  IP          86108575700[1-8]        REMOVE        8
  IP          86108575700[1-8]        ROUTE        FXS

  IP          86108575        REMOVE        8
  IP          86108575        ADD        9,
  IP          86108575        ROUTE        FXO        1,2,3,4

  IP          8610        REMOVE        4
  IP          8610        ADD        9,
  IP          8610        ROUTE        FXO        1,2,3,4

  IP          86        REMOVE        2
  IP          86        ADD        9,
  IP          86        ROUTE        FXO        1,2,3,4

  IP          700[1-8]        ROUTE        FXS

  IP          9        REMOVE        1
  IP          9        ADD        9,
  IP          9        ROUTE        FXO        1,2,3,4

  IP          x        ROUTE        FXO        1,2,3,4
  FXO        x        ROUTE        IP          10.10.10.50:5060/TCP

  Name:LiuJinFeng MSN :LiuJinFeng@msn.com Blog:http://dynamic.blog.51cto.com
  2010年4月15日 22:24