none
word中的中文在保存后变成乱码,如何恢复? RRS feed

 • 问题

 • 在word中录入中文,保存后再打开就变成了乱码,而且用一般的乱码转换器无法转换成正常的中文。在word提供的各种文本编码中似乎也没有能够正常显示的编码。
  请问这种情况如何恢复?
  很重要的文件,紧急求助!!

  乱码部分:(乱码的都应该是中文)

  //------ ÷î××ÓÞ?---------------------------------2006-2007-2008----MiMiR-------          

  "//--071123ãæñòîïÏÑ?Õá ""07wop_doorcount_a""  ""07wop_doorcount_d"" ---------"           

  //==============================================================================         

  //------- é¸íºÙ´ó¢÷î×× - Ý×?÷åÕà        

  "npc ""prt_fild08"" ""ïáî¤Ù´ó¢é¸íºîÜ÷î××#wop"" 4_PORING 159 371 3 0 0"       

  OnClick:         

      var name = PcName        

  "    dialog ""[÷î××]"""      

  "    dialog ""£¡£¡£¡£¡"""          

  "    dialog ""?-£¡ãÀìÑ?¢¦£¡£¡"""         

  "    dialog ""Ôð?öá?ÑÃ?£¡"""       

  "    dialog ""ÔðéÄËù×ÍÝï?ïÜ?û¿ìéù»£¡ÒöÜôÒöÛ¯?ä²£¡"""       

      wait         

  "    dialog ""[÷î××]"""      

  "    dialog ""ʧ£¡"""        

  "    dialog ""?ãÀ?ÞÝìÑÖõ¡¦¡¦"""          

  2009年5月27日 7:51

答案