none
如何通过EXCEL进行邮件分发 RRS feed

 • 问题

 •  

  问题是这样,我希望通过EXCEL进行邮件的分发

  比如表中有4列,分别是  姓名 工资  税金 邮件地址

   

   

  姓名      工资       税金       邮件地址

  张三      1000      10           zhangsan@hotmail.com

  李四       2000     30           lisi@hotmail.com

  .......

   

   

  我想让EXCEL 通过第四列分别向各邮件地址发送该行的信息,要如何实现?

   

   

  请教各位高手,先谢谢了~~
  2008年5月6日 2:08

答案

全部回复