none
office 2003 的问题 RRS feed

 • 问题

 • 用2003打开旧文档后出现: 不能识别的文件格式。
                                       如果知道文件来自于与microsoft office 2003 execl不兼容的其它应用程序,请单击“取消”,然后在初始应用程序中打开文件。如果准备以后用microsoft office 2003 execl打开,请按兼容格式(如纯文本格式)将其保存。
                                      如果怀疑文件己经损坏,请单击“帮助”以获取解决该问题的详细信息。
                                      如果仍想了解文件中所含的文本内容,请单击“确定”,然后在“文本导入向导”中单击“完成”按钮。


  点了确定之后就是乱码。

  2010年2月1日 10:30

答案

全部回复