none
winlogon.exe问题,向各位求救!!(急) RRS feed

 • 问题

 • 我用IBM T60笔记本电脑,里面正版操作系统windows XP (我升级到了sp3)预装在硬盘上(可用于覆盖恢复),没有提供安装CD。

  现在,我的机器出现如下问题:

  在重起过程中出现“SAS window:winlogon.exe出现错误”,点击确定终止、或取消执行调试都会引发蓝屏错误 stop c000021a

  安全模式,带网络的安全模式、命令提示符安全模式,恢复最近正确启动...都不行,出同样错误!

  我判断是运行到用户登录的那一步出现问题了,可winlogon.exe和什么有关系呢,有可能是那些文件或地方出问题了??

  我用别的启动盘启动系统后发现 C:\windows\system32下的winlogon.exe文件时间是以前的,没有发现异常。为了解决问题,我从其他的XP3的机器上拷贝了这个文件,替换了我出问题的机器上的那个。问题依旧。。

  目前,我不能用我的硬盘上的系统重新启动,我的硬盘上有很多的重要数据,怎么解决问题??

  谢谢!

   

   

  2008年8月1日 11:23

全部回复

 • 系统关建的启动进程,  在引导MBR成功之后出现的下一部,

  你可以使用PE引导进入系统,然后把所需要的数据拷出来

   

  2008年8月1日 11:40
 • “使用PE引导进入系统”?,您能说的更详细点吗?怎么使用PE引导进入系统?

   

  F8后,执行“启动日志”,日志如下:

   Service Pack 3 8  2 2008 09:37:36.359
  Loaded driver \WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
  Loaded driver \WINDOWS\system32\hal.dll
  Loaded driver \WINDOWS\system32\KDCOM.DLL
  Loaded driver \WINDOWS\system32\BOOTVID.dll
  Loaded driver ACPI.sys
  Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\WMILIB.SYS
  Loaded driver pci.sys
  Loaded driver isapnp.sys
  Loaded driver compbatt.sys
  Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\BATTC.SYS
  Loaded driver pciide.sys
  Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS
  Loaded driver pcmcia.sys
  Loaded driver MountMgr.sys
  Loaded driver ftdisk.sys
  Loaded driver dmload.sys
  Loaded driver dmio.sys
  Loaded driver PartMgr.sys
  Loaded driver ACPIEC.sys
  Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\OPRGHDLR.SYS
  Loaded driver Shockprf.sys
  Loaded driver VolSnap.sys
  Loaded driver atapi.sys
  Loaded driver iaStor.sys
  Loaded driver disk.sys
  Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
  Loaded driver fltmgr.sys
  Loaded driver sr.sys
  Loaded driver DRVMCDB.SYS
  Loaded driver KSecDD.sys
  Loaded driver Ntfs.sys
  Loaded driver NDIS.sys
  Loaded driver RsNTGdi.sys
  Loaded driver Mup.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\e1e5132.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\w39n51.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\SynTP.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\nscirda.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\irenum.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\atmeltpm.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ibmpmdrv.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\DLACDBHM.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdrom.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\fsvga.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\audstub.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasirda.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\msgpc.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\psched.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ptilink.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspti.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpdr.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\termdd.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\swenum.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\update.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
  Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
  Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ADIHdAud.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\AEAudio.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hsxhwazl.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hsx_dpv.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hsx_cnxt.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Modem.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
  Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\lbrtfdc.SYS
  Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Sfloppy.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\tcusb.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\i2omgmt.SYS
  Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Changer.SYS
  Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Cdaudio.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\DLARTL_N.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\mnmdd.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ipsec.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\tcpip.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbt.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\afd.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
  Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\serial.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ipnat.sys
  Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\processr.sys
  Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\PCIDump.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\TSMAPIP.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\Tppwrif.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\TPHKDRV.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\TDSMAPI.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\Smapint.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ShockMgr.SYS
  Loaded driver \??\C:\Program Files\Rising\Rfw\RsFwDrv.sys
  Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\redbook.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\imapi.sys
  Loaded driver \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\IBMBLDID.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HookSys.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HookReg.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HookNtos.sys
  Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HookCont.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fips.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\ANC.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Cdfs.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\DRVNDDM.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\DLA\DLADResN.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\DLA\DLAIFS_M.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\DLA\DLAOPIOM.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\DLA\DLAPoolM.SYS
  Loaded driver \??\C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\smihlp.sys
  Loaded driver \SystemRoot\System32\DLA\DLABOIOM.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\DLA\DLAUDFAM.SYS
  Loaded driver \SystemRoot\System32\DLA\DLAUDF_M.SYS

   

  2008年8月2日 2:12
 •  

  我觉得还是重新做系统吧..先用PE进入系统..把你的重要资料拷贝出来..然后再重新作系统..这样比较方便..如果要解决这个问题的话可能比较复杂..而且..恢复了以后可能也没有原来那么好用了..

  2008年8月2日 3:29
 • 建议你可以尝试T60的一键恢复,开机后出现THINKPAD LOGO的时候点击几次THINKVANTAGE蓝色功能键。

   

  如果能引导进入RESCUE AND RECOVERY那么你可以尝试使用里面的挽救文件功能,将硬盘中的重要数据导出到外部存储设备如移动硬盘上(一定先接上USB外部存储设备后再进入RESCUE AND RECOVERY界面,否则无法识别外部存储设备的)

   

  如果THINKVANTAGE功能键没有进入,可尝试按F11试试,祝你好运。

  2008年8月2日 18:11