locked
IIS SMTP Log中看到一個EHLO卻有兩個MAIL的問題請教 RRS feed

 • 問題

 • 各位好!

  今天客戶那邊有出現使用者反應重複收信的情況,看了一下IIS SMTP的Log,的確有看到一個EHLO卻有兩個MAIL的記錄

  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 EHLO - +TXXXXXXXXA 250 0 201 16 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 MAIL - +FROM:<Twaaaaa@kkkkkkkkk.com> 250 0 46 33 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<TW-xxxxxxxxxxx@kkkkkkkkk.com> 250 0 40 37 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<cxxxxxxxxx@yahoo.com.tw> 250 0 35 32 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<woooooo@msa.hinet.net> 250 0 34 31 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<jxxxxxxxxxxxxx@ccccccc.com.tw> 250 0 39 36 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<TPEoooooooooooooooooo@dddddd.com> 250 0 41 38 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<TW-xxxxxxxxxxx@kkkkkkkkk.com> 250 0 40 37 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 MAIL - +FROM:<Twaaaaa@kkkkkkkkk.com> 250 0 46 33 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<TW-xxxxxxxxxxx@kkkkkkkkk.com> 250 0 40 37 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<cxxxxxxxxx@yahoo.com.tw> 250 0 35 32 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<woooooo@msa.hinet.net> 250 0 34 31 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<jxxxxxxxxxxxxx@ccccccc.com.tw> 250 0 39 36 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<TPEoooooooooooooooooo@dddddd.com> 250 0 41 38 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 RCPT - +TO:<TW-xxxxxxxxxxx@kkkkkkkkk.com> 250 0 40 37 0 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 DATA - <TTTTTTTTTTRGryWtIIZ00000036@TTTTTTTTTT.ppppppp.ttt> 250 0 136 19390 47 SMTP - - - -
  2018-10-12 06:XX:04 192.168.1.XXX TXXXXXXXXA SMTPSVC1 TPHEREPORT 192.168.1.ooo 0 QUIT - TXXXXXXXXA 240 250 72 4 0 SMTP - - - -

  請問這個是IIS SMTP Serivce的問題? 還是程式在送Mail給IIS SMTP時候的問題呢? 感謝 :)  • 已編輯 DannyLee 2018年10月15日 上午 03:19
  2018年10月15日 上午 02:49

所有回覆

 • 我會猜對方 SMTP Server 沒正確收到你家 Mail Server 的 2xx OK ,所以自動重送。

  不精確的問法,就會得到隨便猜的答案;自己都不肯花時間好好描述問題,又何必期望網友會認真回答?

  2018年10月15日 下午 03:14
 • 我會猜對方 SMTP Server 沒正確收到你家 Mail Server 的 2xx OK ,所以自動重送。

  不精確的問法,就會得到隨便猜的答案;自己都不肯花時間好好描述問題,又何必期望網友會認真回答?

  謝謝您的回覆,看起來好像o365的問題!?

  根據客戶所提供的描述,目前問題是他們一封信寄到o365,o365轉給外面供應商會寄2-3次

  請問這個有得查嗎?謝謝

  2018年10月16日 上午 12:28