none
不明佇列 RRS feed

 • 一般討論

 • 各位先進 您好:

                        環境為exchange 2003

                        發現在佇列中存在著非正常的佇列,如下列,且時間點都在零晨開始

                        例如:postmaster@xxx.xxx.xx寄至jtancredi@jtindustries.org
                                 postmaster@xxx.xxx.xx寄至user0023@webmasteer.org

                      請問像這樣非使用者寄出的信件,以及收件者非在正常往來的名單中

                     大概是怎樣的情況? ( 內部電腦中毒?或者被當跳板?)

                                                                                                   謝謝
                                 
                      

  2010年1月4日 上午 01:12

所有回覆