none
exchange server 2007 的webmail郵件附檔在另存新檔時檔名會變亂碼? RRS feed

 • 問題

 • 請問各位:

           1.exchange server 2007 的webmail郵件附檔在另存新檔時檔名會變亂碼?

             不知各位有沒有發生過這種問題,該如何解決呢?謝謝

           2.還有透過webmail所寄送的mail用outlook express收下來時,有些信件的主旨會是亂碼?

             如果用outlook 2003或2007收,則不會發生亂碼?請問有什麼解決的辦法嗎?

                                                                                      謝謝各位的回答

  2008年4月30日 上午 02:18