locked
outlook.com相同的信件從星期日開始變亂碼是何原因? RRS feed

 • 一般討論

 • outlook.com相同的信件,本來收信中文字正常,從星期日開始變亂碼,是何原因?

  正常的信件內容

  和美廠機台效率明細 
  [0105/01/24][單位:%] 
  #no 紗  種 16 17 18 
  ============== 
  #01 C 8SB 94 92 90  
  #03 C12SB 96 96 95  
  #04 C 30N W 84 88 83 
  #05 C 1 6 NW 85 93 85 
  #06 C 10NW 72 90 72 
  #08 C7 WN 83 80 81 
  #10 TRC10 66 64 56 
    斷頭數高 
  #11 T 10 84 82 83 
  #12 T 10 80 77 77 
  #14 C12SB 87 91 89 
  #16 C21WN 80 75 77 
  #17 C21WN 73 74 81 
  #18 C16WN 82 75 84 
  #19 C10WN 83 88 85 
  #20 C21WN 84 88 89 
  #21 C10AA 82 81 85 
  #22 C10AA 80 85! 78 
  #23 C10AA 73 72 73 
  #24 TRC10 62 64 60 
    斷頭數高 
  #25 TRC12 45 40 37 
    斷頭數高 
  領班(製表):郭春木 
  異常原因: 

  亂碼的信件內容

  ©M¬ü¼t¾÷¥x®Ä²v©ú²Ó 
  [0105/01/27][³æ¦ì:%] 
  #no¡@¯½¡@¡@¡@ºØ¡@09¡@10¡@11 
  ¡×¡×¡×¡×¡×¡×¡×¡×¡×¡×¡×¡×¡×¡× 
  #01¡@¢Ñ¡@¢·¢á¢Ð¡@92¡@88¡@93¡@ 
  #02¡@¢Ñ¢°¢µ¢Ü¢å¡@00¡@28¡@69 
  ¡@¡@¡@§ï¯¼ 
  #03¡@¢Ñ¢°¢¯¢Ü¢å¡@93¡@94¡@95¡@ 
  #04¡@¢Ñ¢²¢¯¢Ü¢å¡@82¡@74¡@81 
  ¡@¡@¡@¥´µ²¾÷¬G»Ù¬G»Ù¤w±Æ°£ 
  #05¡@¢Ñ¢²¢¯¢Ü¢å¡@00¡@00¡@20 
  ¡@¡@¡@§ï¯¼ 
  #06¡@¢Ñ¢°¢¯¢Ü¢å¡@93¡@92¡@93¡@ 
  #08¡@¢Ñ¢¶¡@¢å¢Ü¡@89¡@91¡@85 
  #10¡@¢â¢à¢Ñ¢°¢¯¡@86¡@89¡@78 
  #11¡@¢â¡@¡@¢°¢¯¡@90¡@88¡@80 
  #12¡@¢â¡@¡@¢°¢¯¡@88¡@94¡@92¡@ 
  #14¡@¢Ñ¢°¢±¢á¢Ð¡@92¡@96¡@95¡@ 
  #16¡@¢Ñ¢±¢°¢å¢Ü¡@81¡@82¡@80 
  #17¡@¢Ñ¢±¢°¢å¢Ü¡@76¡@86¡@86 
  #18¡@¢Ñ¢°¢µ¢å¢Ü¡@88¡@88¡@87 
  #19¡@¢Ñ¢°¢¯¢å¢Ü¡@89¡@92! ¡@88 
  #20¡@¢Ñ¢±¢°¢å¢Ü¡@86¡@87¡@89 
  #21¡@¢Ñ¢°¢¯¢Ï¢Ï¡@89¡@88¡@90¡@ 
  #22¡@¢Ñ¢°¢¯¢Ï¢Ï¡@88¡@88¡@87 
  #23¡@¢Ñ¢°¢¯¢Ï¢Ï¡@85¡@87¡@81 
  #24¡@¢â¢à¢Ñ¢°¢¯¡@73¡@84¡@92¡@ 
  #25¡@¢â¢à¢Ñ¢°¢±¡@80¡@76¡@80 
  »â¯Z(»sªí):³¢¬K¤ì 
  ²§±`­ì¦]: 

  請解釋原因為何,該如何解決?!謝謝


  • 已編輯 AskaSu 2016年1月27日 下午 12:16 標題與內文重複,修改適當標題,原始標題:outlook.com相同的信件,本來收信中文字正常,從星期日開始變亂碼,是何原因?
  • 已變更類型 AskaSu 2016年1月27日 下午 12:17
  2016年1月27日 上午 04:01

所有回覆