locked
無法升級至Windows 7. RRS feed

 • 問題

 • 我由window vista升級到Windows 7的時候.出現了一句:

  安裝光碟的語言若與電腦上安裝的語言不同,您便無法用以進行一般升級。連線以查看如何安裝 Windows 7 以及如何保留檔案與設定。

  令我無法升級.但我確定我的光碟以及我的電腦都是使用繁體中文版.

  能幫助我嗎?謝謝

  ----------------------------------------------------------------------------------

  我按了自動安裝後.

  它詢問我要安裝在哪裏..

  那我該按系統還是主要磁碟呢?

  • 已編輯 dinwun 2011年10月13日 下午 12:32
  2011年10月12日 下午 02:15

解答

所有回覆