none
SQL 2000 用 SQL Query Analyzer 無法將資料正確存入 RRS feed

 • 問題

 • SQL 2000 用 SQL Query Analyzer 無法將資料正確存入
  UPDATE CUST SET ADR3='chuùng toâi raát tin töôûng moïi ngöôøi ñieàu coù' WHERE C_NO='*5X' 存入資料庫
  存入後變成
  chuung toai raat tin tooung moii ngoooi nieau cou
   
  同一台機上 OS WINDOWS SB2003 資料型別 nvarchar
  2007年1月3日 上午 09:44

解答

所有回覆