locked
isa2004如何限制个别端口流量?? RRS feed

 • 問題

 •  

  我先把我们公司大概的情况介绍一下!

                  

   

                      4兆专线光纤        300多台客户端, 一个域控,一个mail服务器,一个ISA server  。。 等等

           

   

                   问题是这样的, 现在很多客户端反应浏览网页的速度很慢,特别是中午(也许是带宽占用的问题) 

   

       我觉得可不可以这样做, 把总的带宽分为100%  让80端口(http)带宽占总的 70%   110端口和25端(mailserver)

   

     占20% 剩下的10%用于其他的端口 这样以解决浏览网页慢的问题 ! 请问可不可行, isa2004可以做到吗? 或者

   

    有没更好的解决方法??? 谢谢各位

  2008年9月10日 上午 02:10