برای پاک کردن Exchange 2010، کارهای زیر را انجام میدهیم :

کنسول Exchange Management را باز کنید
.

Organization Configuration -->Hup Transport را انتخاب کرده و روی Send Connectors کلیک میکنیم. Connector موجود را پاک یا حذف میکنیم
.


Recipient Configuration-->Mailbox را انتخاب کرده، همه Mailbox ها را غیرفعال disable میکنیم .


Organization Configuration -->Mailbox را انتخاب کرده، در تب Database Management ، دیتابیس موجود را Dismount میکنیم .
سپس دیتابیس را Remove میکنیم .
اما میبینید که پیغام Error میدهد و نمیشود (توجه: در این سناریو ما چون فقط میخواهیم Exchange را پاک کنیم، به دیتابیس احتیاجی نداریم و آن را پاک میکنیم) .

حال تب Offline Address Book کلیک کرده و Default Offline Address Book را پاک میکنیم .

حال با استفاده از
ADSIEdit دیتابیس را پاک میکنیم که از روی کنسول در زمان پاک کردن پیغام خطا داد (اگر برای پاک کردن Default Offline Address Book توسط کنسول پیغام خطا دریافت کردید، میتوانید آن را هم از اینجا پاک کنید. تمام دیتاها در اینجا نیز هستند).

حال به کنترل پنل رفته و از آنجا Exchange را Uninstall میکنیم .حال بعد از اتمام Uninstall ، توسط ADSIEdit این container ها را که مربوط به Exchange هستند و حالا خالی میباشند، پاک میکنیم .سرور را حال restart کنید و سپس به قسمت Event Viewer بروید و مطمئن شوید که در آن Error ندارید .