Hide yapılmış tüm Mailboxları unhide yapmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter{(HiddenFromAddressListsEnabled -eq $true) | Set-Mailbox -HiddenFromAddressListsEnabled $false

Hide

Get-Mailbox -OrganizationalUnit “OU” | Set-Mailbox -HiddenFromAddressListsEnabled $True

Unhide

Get-Mailbox -OrganizationalUnit “Marketing” | Set-Mailbox -HiddenFromAddressListsEnabled $False