Özel bir grup ya da kullanıcıya tüm posta kutularında Full erişim veren script:

Get-Mailbox | Add-MailboxPermission -User “USERORGROUPNAME” -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

CSV veya TXT dosyasına içerisinde hiç üye bulunmayan veya 1 üye bulunan grupları yazdırmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

Get-DistributionGroup | Where-Object { (Get-DistributionGroupMember –identity $_.Name).Count –lt 1 } | ft name, primarysmtpaddress –wrap | Out-File c:bosgrup.txt

Özel bir grup ya da kullanıcıdan tüm posta kutularında Full erişimi kaldıran script:

Get-Mailbox | Remove-MailboxPermission -User “USERORGROUPNAME” -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Tüm posta kutularında Managed Folder Policy aktifleştiren script:

Get-Mailbox | Set-Mailbox –ManagedFolderMailboxPolicy “MANAGEDFOLDERPOLICYNAME”

Tüm posta kutularında ActiveSync Policy aktifleştiren script:

Get-Mailbox | Set-CASMailbox -ActiveSyncMailboxPolicy(Get-ActiveSyncMailboxPolicy “ACTIVESYNCPOLICYNAME” ).Identity

Tüm posta kutularında Managed Folder Cleanup özelliğini çalıştıran script:

–Sunucu seviyesinde: Start-ManagedFolderAssistant -Server SERVERNAME
– Database seviyesinde: Start-ManagedFolderAssistant -Database DBNAME

Posta kutusu istatistiklerini bir Comma-Separated-Values (CSV) dosyasına çıkartan, posta kutusu boyutuna göre büyükten küçüğe sıralayan ve Fullname, GUID, posta kutusundaki mesaj sayısı, posta kutusu boyutu MB olarak ve veritabanı adını veren script:

Get-MailboxStatistics -Server SERVERNAME | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Select DisplayName, MailboxGUID, ItemCount, @{expression={$_.totalitemsize.value.ToMB()}}, DatabaseName | Export-CSV FILENAME.csv

Exchange Resource Mailbox’lar üzerinde Calendar yetkisi vererek otomatik olarak takvimlenen olayları kabul yada ret vermeyi sağlar :

Set-MailboxCalendarSettings -Identity “MAILBOXCOMMONNAME” -AutomateProcessing AutoAccept -AddOrganizerToSubject $true -EnforceSchedulingHorizon $false

Outlook Web Access ayalarını default ayarlara çeken script. (Silinen OWA klasörlerini geri yüklemek için de kullanılabilir.)

Remove-OwaVirtualDirectory “exchange (Default Web Site)”
Remove-OwaVirtualDirectory “public (Default Web Site)”
Remove-OwaVirtualDirectory “exchweb (Default Web Site)”
Remove-OwaVirtualDirectory “owa (Default Web Site)”
New-OwaVirtualDirectory “exchange” -OwaVersion Exchange2003or2000 -VirtualDirectoryType Mailboxes -WebSiteName “Default Web Site”
New-OwaVirtualDirectory “public” -OwaVersion Exchange2003or2000 -VirtualDirectoryType PublicFolders -WebSiteName “Default Web Site”
New-OwaVirtualDirectory “exchweb” -OwaVersion Exchange2003or2000 -VirtualDirectoryType Exchweb -WebSiteName “Default Web Site”
New-OwaVirtualDirectory -name “owa” -OwaVersion Exchange2007 -WebSiteName “Default Web Site”

3rd-Party SSL Sertifika istek dosyası oluşturan script:

New-ExchangeCertificate -subjectName “C=COUNTRYNAMEHERE, ST=STATENAMEHERE, L=CITYNAMEHERE, O=COMPANYNAMEHEREBUTNOPUNCTUATION, OU=COMPANYDEPARTMENTNAME, CN=mail.FULLDOMAINNAME.EXTENSION” -FriendlyName “COMPANYNAMEHERECANUSEPUNCTUATION” -DomainName “autodiscover.FULLDOMAINNAME.EXTENSION, www.FULLDOMAINNAME.EXTENSION, FULLDOMAINNAME.EXTENSION, INTERNALSERVERNAME.INTERNALDOMAINNAME, INTERNALSERVERNAME” -GenerateRequest $true -PrivateKeyExportable $true -Keysize 4096 -path C:\CERT.txt