Exchange 2013 üzerinde  total Item size ve delete Item size bilgilerinin görüntülenmesi için aşağıda ki PowerShell komutunu Database ismini girerek Exchange PowerShell üzerinde çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Komutumuz:

Get-MailboxStatistics –database DATABASE NAME | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft DisplayName,@{label="TotalItemSize(MB)";expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}},@{label="TotalDeletedItemSize(MB)";expression={$_.totaldeleteditemsize.Value.ToMB()}},ItemCount

Get-MailboxStatistics –database EX13DAG1-DB | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft DisplayName,@{label="TotalItemSize(MB)";expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}},@{label="TotalDeletedItemSize(MB)";expression={$_.totaldeleteditemsize.Value.ToMB()}},ItemCountFaydalı olması dileğiyle.