Merhabalar;
Exchange yapımızda ki user mailboxların diğer mailboxlar üzerinde ki yetki durumlarını raporlayabiliriz. Bu raporu .csv olarak alıp, kontrol edebiliriz. Bu işlem için aşağıda ki PS komutunu çalıştırmanız yeterlidir. Komut sonrası tüm yapıda ki mailbox yetkilerini excel olarak alabiliriz.

Komutumuz:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | %{Get-MailboxPermission $_.Name | Where {$_.user -notlike "NT AUTHORITY\SELF" -and $_.IsInherited -eq $false} | Select Identity,User,@{Name=’Access Rights';Expression={[string]::join(‘, ‘, $_.AccessRights)}} | Export-Csv MailboxAccess.csv -NoTypeInformation -Append; Get-ADPermission $_.Name | Where {$_.user -notlike “NT AUTHORITY\SELF” -and $_.IsInherited -eq $false -and $_.ExtendedRights -like "Send-As"} | Select Identity,User,@{Name=’Access Rights';Expression={[String]$_.ExtendedRights}} | Export-Csv MailboxAccess.csv -NoTypeInformation -Append }Excel hali: