Exchange Server üzerinde  Outlook Anywhere aktif hale geldikten sonra içerideki userlar her Outlook açılışında Sertifika hatası alır.  Aşağıda belirttiğim işlemleri yaparak bu sorundan kurtulabiliriz. Hatanın nedeni Internal sertifika ile Public sertifika Subject Alt Namelerinin aynı olmamasından kaynaklanmaktadır.

Internal sertifika ex13dag1.msexchangetr.local ama Public Sertifika mail.msexchangetr.org olduğu içindir.

Sırasıyla aşağıdaki komutları Exhange Server Powershell üzerinden çalıştırmamız gerekir. Komutlar sonrası sertifika hatası çıkmayacaktır.

  • Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "SERVER\EWS (Default Web Site)" -InternalUrl https://mail.msexchangetr.org/EWS/Exchange.asmx -BasicAuthentication:$true
  • Set-ClientAccessServer -Identity SERVER -AutoDiscoverServiceInternalUri https:// mail.msexchangetr.org /Autodiscover/Autodiscover.xml