در این مقاله نویسندگان وبلاگ فارسی تکنت (یکی از وبلاگ‌های رسمی تکنت ویکی) مشخص شده‌اند. اعضاء به ترتیب زمان پیوستن به گروه نگارش شده‌اند. عناوین افراد مانند MSFT، MVP و MCC در کنار نام آن‌ها نوشته شده‌اند. همچنین تاریخ اولین پست وبلاگی نیز اضافه شده است.

نویسندگان فعلی

  1. پیمان بیوک‌آقازاده - MCC- اولین پست 93/07/16
  2. مهناز ذهبی - اولین پست 93/2/8
  3. امید کوشکی - اولین پست 93/9/4
  4. مهدی تهرانی - اولین پست 93/9/6
  5. یحیی زاهدی - اولین پست 93
  6. عرفان طاهری - اولین پست 93

نویسندگان سابق
منابع تکمیلی