Tworzenie skrzynek pocztowych witryny SharePoint Online

Tworzenie skrzynek pocztowych witryny SharePoint Online

Poniższy artykuł dotyczy konfiguracji i nazewnictwa skrzynek pocztowych witryny SharePoint Online. Skrzynka pocztowa witryny

Skrzynka pocztowa witryny może służyć do przechowywania i porządkowania wiadomości mailowych zespołu z poziomu  witryny SharePointa. Skrzynka może również być używana w programie Outlook 2013 jako sposób, aby szybko zapisać załączniki i pobierać dokumenty ze strony zespołu.

https://support.Office.com/Client/Add-a-site-Mailbox-cccaa235-c611-48e3-9653-0b9e161840e7

Można dodać jedną skrzynkę witryny na każdej witrynie.


Jak zmienić nazwę?

Zaraz po utworzeniu skrzynki pocztowej w witrynie z ustawieniami domyślnymi, otrzymamy SMO-SiteName@DomainName.onmicrosoft.com.

Skrzynki pocztowej nie będzie można znaleźć za pomocą GUI w Centrum Administracji Programu Exchange, ani za pomocą Powershella uzywając polecenia Get-Mailbox. Skrzynka jest widoczna w usłudze Office 365 > Aktywni Użytkownicy lub przez Powershell Get-msoluser.

Aby zmienić UserPrincipalName (nazwę) skrzynki pocztowej witryny zespołu należy użyć:

Set-MsolUserPrincipalname -UserPrincipalname SMO-SiteName@DomainName.onmicrosoft.com – NewUserPrincipalName lovely@DomainILove.com

Jednak może to nie być przydatne, jeśli skrzynek jest kilka, kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset. Rzeczą do rozważenia jest Polityka Zaopatrzenia (Provisioning Policy) dla wszystkich skrzynek pocztowych witryny zespołu.

Bieżące ustawienia można wyświetlić, wpisując w Get-SiteMailboxProvisioningPolicy | flZmodyfikujmy AliasPrefix. To SMO- który pojawia się domyślnie przed wszystkimi obecnie istniejącymi skrzynkami pocztowymi witryn.

Aby to zrobić, należy użyć  Enable-OrganizationCustomizationJeśli nie jest włączona, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie:

Istnieją pewne ograniczenia dla prefiksu, które trzeba zastosować:

-Nie może rozpoczynać się od liczby

-Nie może kończyć się kropką

-Nie może zawierać następujących po sobie kropek

-Wartość powinno być kombinacją liter, liczb i dozwolonych znaków specjalnych, np.: kropka, przecinek, podkreślenia i łącznik "," "." ” _” ”-“

Jeśli wolisz, aby utworzyć skrzynkę pocztową bez prefiksu, wystarczy wpisać pusty ciąg "".

Ustawienia będą stosowane do skrzynek pocztowych tworzonych zarówno przez Powershell, jak i ręcznie na stronie poprzez Zawartość Witryny > Dodaj aplikację > Skrzynka Pocztowa Witryny.

Polcenie tworzenia nowej polityki zaopatrzenie, New-SiteMailboxProvisioningPolicy, jest dostępne w lokalnym Exchange Server, ale nie dla środowiska Online.


Rozmiar

Rozmiar skrzynki pocztowej witryny to 5 GB we wszystkich planach.

Można zwiększyć ten limit w lokalnym środowisku programu Exchange, gdzie 5GB nie jest limitem, a jedynie ustawieniem domyślnym. Rozmiar skrzynki pocztowej witryny jest niezmienny w Sharepoint/Exchange Online. Jak możemy przeczytać w opisie Set-SiteMailboxProvisioningPolicy ProhibitSendReceiveQuota, IssueWarningQuota i MaxReceiveSize są dostępne tylko w lokalnym Exchange 2013.

Jak utworzyć skrzynkę pocztową witryny?

Aby dodać skrzynkę pocztową do Twojej witryny, musisz włączyć funkcję skrzynki pocztowej witryny w Ustawieniach witryny.

Ręcznie:

Przejdź do witryny > kliknij ikonkę zębatki > Ustawienia strony > Funkcje witryny > Skrzynka pocztowa witryny> Uaktywnij

Przejdź do witryny > kliknij ikonkę zębatki > Zawartość Witryny > Dodaj aplikację > Skrzynka pocztowa witryny

Poniższy artykuł zawiera dokładne krok-po-kroku instrukcje wraz z ilustracjami :

https://support.Office.com/en-us/article/Prepare-for-using-site-Mailboxes-in-Office-365-6381daa5-3d98-4629-972d-d19e1dc48c1b?ui=en-us&RS=en-us&ad=US

Skryptami:

W Sharepoint Online nie ma odpowiednika Powershell serwerowego Enable-SPFeatureOznacza to, że musimy uciec się do CSOM, czyli obiektowego modelu po stronie klienta, aby włączyć funkcję stronie skrzynki pocztowej:

Zakładam, że zainstalowano już SDK SharePointmoduł Azure AD i SharePoint Online Management Shell:

# dodanie zestawu SDK

Add-Type  -Path "c:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll"  

Add-Type -Path "c:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"  

 

# tworzenia kontekstu klienta

$ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($site)   
$ctx.Credentials= New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username$password)

# ładowanie strony

$rootWeb = $ctx.Web  
 
$ctx.Load($rootWeb
 
$ctx.ExecuteQuery() 

# Tworzenie funkcji identyfikatora GUID. Aby włączyć funkcję, musimy znać jego identyfikatora GUID. Lista identyfikatorów GUID można znaleźć tutaj:

Dla funkcji skrzynki pocztowej witryny jest to "502a2d54-6102-4757-aaa0-a90586106368" .

$feature="502a2d54-6102-4757-aaa0-a90586106368" 
$featureguid=new-object System.Guid $feature  

#aktywowanie funkcji

$rootWeb.Features.Add($featureguid$true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None) 
      $ctx.ExecuteQuery() 

Teraz, gdy mamy aktywowaną funkcję, możemy przejść do dodania skrzynki pocztowej witryny.

# musimy otworzyć nową sesję

$credyNew-Object System.Management.Automation.PSCredential($username,$password
import-module msonline 
connect-msolservice -credential $credy 
$sesja=new-pssession -configurationname microsoft.exchange -connectionuri https://ps.outlook.com/powershell/ -credential $credy -authentication basic -allowredirection 
import-pssession $sesja 

# tworzenie skrzynki pocztowej jest już dość proste

New-SiteMailbox -DisplayName “Title” -SharePointUrl $rootWeb.Url 

Wydaje się skomplikowane? Na pewno bardziej niż poprzez interfejs!

Skrypty znajdują głównie zastosowanie, gdy robimy czegoś dużo: zbiorowo dodajemy użytkowników, zbiorczo tworzymy skrzynki pocztowe lub w naszym przypadku: zbiorczo aktywujemy funkcje i zbiorczo dodajemy strony skrzynek pocztowych. Poniżej znajdziesz gotowy skrypt do dodawania skrzynek pocztowych do wszystkich witryn:

https://Gallery.technet.Microsoft.com/scriptcenter/Add-Mailboxes-to-all-f58e63ef

Można też spróbować dla jednej strony lub zbioru witryn:

https://Gallery.technet.Microsoft.com/scriptcenter/How-to-Add-a-Mailbox-to-861e63da

https://Gallery.technet.Microsoft.com/scriptcenter/Add-Mailbox-to-a-1b9a7f25

Miłej pracy ze skrzynkami witryn!


Inne języki

Ten artykuł jest dostępny również w innych językach:

Wiki: Creating SharePoint Online site mailbox (en-US)


Powiązane artykułyWiki: SharePoint Online: Dodatkowe adresy e-mail do skrzynki pocztowej witryny (pl-PL)