Możesz sprawić, żeby Twój artykuł byłłatwiej wykrywalny używając niektórych z popularnych Tagów, które są odpowiednie do swojego artykułu. Zawsze pamiętaj, aby uwzględnić Tagi podstawowych produktów, takich jak SQL Server, programu PowerPivot, Exchange Server, Office i Hyper-V.

W poniższej tabela przedstawiono najczęściej używane Tagi, które są nie konkretnego produktu. Tagi pozostają w angielskiej wersji językowej bez względu na język artykułu.

Tag Description
best practices Artykuł zawiera najlepsze praktyki
blog link Artykuł zawiera linki do jednego lub więcej blogów
Candidate for deletion Te artykuły są w kolejce do korekty i usunięcia. Często jest to spam, ale mogą być to też arykuły zduplikowane lub testowe, etc.
core docs Artykuł jest jednym z podstawowych dokumentów Technet Wiki.
Deployment Artykuł zawiera informacje na temat wdrożenia produktu.
developer Artykuł jest przeznaczony dla deweloperów.
Discussion Artykuł reprezentuje jedną lub więcej opinii i jest oznaczony jako dyskusja. Możesz znaleźć wzór tego typu artykułu: Wiki: Message Templates.
For Review Ten tag oznacza artykuły, które potrzebują poprawy/korekty sugerowanej w komenatarzach do artykułu. Zobacz więcej na temat tego taga w tym artykule.
From Blog Treść tego artykułu wzięła swój początek w blogu. Zwróć uwagę, że autor bloga musi wyrazić zgodę.
From Forum Treść tego artykułu wzięła swój początek w forum, np. MSDN, TechNet, czy forum Microsoft Community.
Getting Started Artykuł jest na poziomie dla początkowych i przeznaczony dla osób, które zaczynają pracę z produktem.
glossary Artykuł zawiera definicje pojęć ważnych dla produktu lub technologii.
governance Artykuł zawiera procedury i informacje umieszczone przez Radę Społeczności Technet Wiki.
has back to top link Artykuł ma link "powrót do góry".
has code Artykuł zawiera elementy kodu lub skryptu.
has comment Artykuł ma przynajmniej jeden komentarz w zakładce Artykuł.
has image Artykuł zawiera przynajmniej jeden obrazek.
has kb Artykuł zawiera link do artykułu Bazy Wiedzy Microsoftu na stronie Wsparcia Microsoftu.
has Other Languages Angielski artykuł zawiera sekcję "Inne Języki", co oznacza, że został przetłumaczony na przynajmniej jeden język.
has See Also Angielski artykuł zawiera sekcję "Zobacz Również", która zawiera linki do innych artykułów umieszczonych w Technet Wiki.
has table Artykuł zawiera przynajmniej jedną tabelę.
has TOC Artykuł zawiera TOC (table of contents, z ang. spis treści), stworzony za pomocą tagu TOC.
has video Artykuł zawiera video.
help Artykuł zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów.
High-level Overview Artykuł opisuje teorię i ogólne koncepty. Wzór takiego artykułu można znaleźć tutaj: Wiki: Message Templates.
How To Artykuł opisuje, jak osiągnąć konkretny cel. Wzór takiego artykułu można znaleźć tutaj: Wiki: Message Templates.
Installation Artykuł zawiera informacje na temat instalowania produktu lub funkcji.
library link Artykuł zawiera odnośniki do technicznych bibliotek Microsoftu, takich jak MSDN czy Technet.
Link Collection Artykuł zawiera zbiór linków związanych z danym produktem lub funkcją.
Linked from Portal  Artykuł ma odnośnik w Portalu. (Zobacz listę portali; 
Wiki: Portal of TechNet Wiki Portals)
Multi Language Wiki Articles Artykuł został przetłumaczony na przynajmniej jeden dodatkowy język.
needs work Artykuł jest niekompleteny i potrzebuje dodatkowej informacji lub pracy. Jeśli nie chcesz udziału innych użytkowników, użyj zamiast tego tagu, tag Work in progress (w trakcie pracy).
Portal Artykuł służy za zorganizowaną początkową stronę dla produktu lub funkcji lub opisuje portal produktu taki jak Unified Access Gateway (UAG) portal.
Reporting Artykuł zawiera informacje na temat tworzenia reportów.
script Artykuł zawiera przykłady skryptu.
search Artykuł zawiera informacje na temat wyszukiwania i optymizacji wyszukiwania.
security Artykuł zawiea informacje na temat bezpieczeństwa
setup Artykuł zawiera informacje na temat ustawiania produktu lub funkcji.
stub Artykuł ma mało lub żadnej treści i pełni funkcję zastępczą, aż do momentu, gdy zostanie dodane więcej treści. How to Create a Stub Page (en-US).
survival guide Artykuł jest zbiorem linków na temat danego produktu lub funkcji.
TechNet Wiki Featured Article Artykuł był umieszczony na pierwszej stronie Technet Wiki (w jakimś momencie, niekoniecznie obecnie). Ten Tag sprawia, że żaden arytkuł nie będzie figurował na pierwszej stronie dwukrotnie, daje znać Czytelnikowi, że treść artykułu jest wyjątkowo wartościowa i tworzy listę arykułów z pierwszej strony.
TechNet Wiki Portal Artykuł zawiera linki do artykułów Technet Wiki dotyczących danego produktu lub technologii.
tools / Tool Artykuł opisuje narzędzie lub zestaw narzędzi.
troubleshooting Artykuł zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów.
Upgrade Artykuł zawiera informacje na temat aktualizacji produktu lub  funkcji lub listy możliwych aktualizacji.
video link Artykuł zawiera odnośniki do materiałów video.
Vendor-agnostic Artykuł odnosi się do konkretnej technologii i jest niezależny od wdrożenia danego sprzedawcy. Wzór takiego arykułu możesz znaleźć tutaj: Wiki: Message Templates.
Wiki Artykuł zawiera informacje charakterystyczne dla Technet Wiki.
 Work in progress Trwają prace nad tym artykułem i nie jest on jeszcze gotowy na udział innych użytkowników. Wzór takiego artykułu znajduje się tutaj: Message Templates.

 


Zobacz też:Inne Języki


Tag Description
best practices The article contains recommended practices.
blog link The article contains links to one or more blog posts.
Candidate for deletion These are articles that are queued up to be reviewed and then deleted. They are often spam, but they can also be duplicate articles, test articles, etc.
core docs The article is a core document for the TechNet Wiki.
Deployment The article contains information about deploying the product.
developer The article is targeted to a developer audience.
Discussion The article presents one or more opinions, and is meant to be a discussion. You can find a message template for this type of article here:Wiki: Message Templates.
For Review This tag might help to mark articles that may need some improvement suggested in the comments to the article. See more about this tag in this article
From Blog The content of the article originated in a blog. Note that you must get the author's permission to do this.
From Forum The content of the article originated in a forum, such as MSDN, TechNet, and Microsoft Community forums.
Getting Started The article is an introductory level article, and is designed to help someone who is new to the product.
glossary The article consists of definitions of terms relative to a product or technology.
governance The article contains policies and information posted by the TechNet Wiki council.
has back to top link The article has back to top or return to top links.
has code The article contains a code / script snippet.
has comment The article has at least one comment in the Article tab.
has image The article contains at least one image.
has kb The article contains a link to a Microsoft Knowledge Base article on the Microsoft Support site.
has Other Languages The English article includes an Other Languages section, which means it's been translated into at least one language.
has See Also The English article includes a See Also section, which consists of links to other TechNet Wiki articles.
has table The article contains at least one table.
has TOC The article contains a TOC, created by the TOC tag.
has video The article contains embedded video content.
help The article contains trouble shooting information.
High-level Overview The article discusses theory and general concepts. You can find a message template for this type of article here: Wiki: Message Templates.
How To The article describes how to accomplish a specific task. You can find a message template for this type of article here: Wiki: Message Templates.
Installation The article contains information about installing a product or feature.
library link The article contains links to Microsoft technical libraries, such as MSDN or TechNet.
Link Collection The article contains a collection of links related to a particular product or feature.
Linked from Portal  The article got cross linked from a Portal's page. (See there for the list of Portals; 
Wiki: Portal of TechNet Wiki Portals)
Multi Language Wiki Articles The article has been translated into at least one additional language.
needs work The article is incomplete, and needs additional information or work. If you do not want people to contribute to the article, use the Work in progress tag instead.
Portal The article serves as an organized starting page for a product or feature, or describes a product portal such as the Unified Access Gateway (UAG) portal.
Reporting The article contains information about generating reports.
script The article contains examples of script.
search The article contains information about searching and optimizing search experiences.
security The article contains security related information.
setup The article contains information about setting up a product or feature.
stub The article has little or no content, and is a placeholder until more content is added. How to Create a Stub Page.
survival guide The article is collection of links that covers the essential information about a product or feature.
TechNet Wiki Featured Article The article was (at some point) featured on the front page of TechNet Wiki. This helps us make sure we don't feature an article twice, it tells the reader that the content is valuable, and it gives us another form of list of all the featured articles.
TechNet Wiki Portal The article consists of links to TechNet Wiki articles for a product or technology.
tools / Tool The article describes a particular tool or set of tools.
troubleshooting The article contains troubleshooting information.
Upgrade The article contains information about upgrading a product or feature, or a list of upgrades that are available.
video link The article contains links to video content.
Vendor-agnostic The article is relevant to a particular technology, and is not specific to any one vendor's implementation of a technology. You can find a message template for this type of article here: Wiki: Message Templates.
Wiki The article contains information that is specific to the TechNet Wiki.
 Work in progress The article is actively being worked on, and is not ready for additional contributions. You can find a message template for this type of article here: Wiki: Message Templates.

 

Tag Description
best practices The article contains recommended practices.
blog link The article contains links to one or more blog posts.
Candidate for deletion These are articles that are queued up to be reviewed and then deleted. They are often spam, but they can also be duplicate articles, test articles, etc.
core docs The article is a core document for the TechNet Wiki.
Deployment The article contains information about deploying the product.
developer The article is targeted to a developer audience.
Discussion The article presents one or more opinions, and is meant to be a discussion. You can find a message template for this type of article here:Wiki: Message Templates.
For Review This tag might help to mark articles that may need some improvement suggested in the comments to the article. See more about this tag in this article
From Blog The content of the article originated in a blog. Note that you must get the author's permission to do this.
From Forum The content of the article originated in a forum, such as MSDN, TechNet, and Microsoft Community forums.
Getting Started The article is an introductory level article, and is designed to help someone who is new to the product.
glossary The article consists of definitions of terms relative to a product or technology.
governance The article contains policies and information posted by the TechNet Wiki council.
has back to top link The article has back to top or return to top links.
has code The article contains a code / script snippet.
has comment The article has at least one comment in the Article tab.
has image The article contains at least one image.
has kb The article contains a link to a Microsoft Knowledge Base article on the Microsoft Support site.
has Other Languages The English article includes an Other Languages section, which means it's been translated into at least one language.
has See Also The English article includes a See Also section, which consists of links to other TechNet Wiki articles.
has table The article contains at least one table.
has TOC The article contains a TOC, created by the TOC tag.
has video The article contains embedded video content.
help The article contains trouble shooting information.
High-level Overview The article discusses theory and general concepts. You can find a message template for this type of article here: Wiki: Message Templates.
How To The article describes how to accomplish a specific task. You can find a message template for this type of article here: Wiki: Message Templates.
Installation The article contains information about installing a product or feature.
library link The article contains links to Microsoft technical libraries, such as MSDN or TechNet.
Link Collection The article contains a collection of links related to a particular product or feature.
Linked from Portal  The article got cross linked from a Portal's page. (See there for the list of Portals; 
Wiki: Portal of TechNet Wiki Portals)
Multi Language Wiki Articles The article has been translated into at least one additional language.
needs work The article is incomplete, and needs additional information or work. If you do not want people to contribute to the article, use the Work in progress tag instead.
Portal The article serves as an organized starting page for a product or feature, or describes a product portal such as the Unified Access Gateway (UAG) portal.
Reporting The article contains information about generating reports.
script The article contains examples of script.
search The article contains information about searching and optimizing search experiences.
security The article contains security related information.
setup The article contains information about setting up a product or feature.
stub The article has little or no content, and is a placeholder until more content is added. How to Create a Stub Page.
survival guide The article is collection of links that covers the essential information about a product or feature.
TechNet Wiki Featured Article The article was (at some point) featured on the front page of TechNet Wiki. This helps us make sure we don't feature an article twice, it tells the reader that the content is valuable, and it gives us another form of list of all the featured articles.
TechNet Wiki Portal The article consists of links to TechNet Wiki articles for a product or technology.
tools / Tool The article describes a particular tool or set of tools.
troubleshooting The article contains troubleshooting information.
Upgrade The article contains information about upgrading a product or feature, or a list of upgrades that are available.
video link The article contains links to video content.
Vendor-agnostic The article is relevant to a particular technology, and is not specific to any one vendor's implementation of a technology. You can find a message template for this type of article here: Wiki: Message Templates.
Wiki The article contains information that is specific to the TechNet Wiki.
 Work in progress The article is actively being worked on, and is not ready for additional contributions. You can find a message template for this type of article here: Wiki: Message Templates.