English (original message)

Author: Ronen Ariely

Reviewed by: Peter Geelen

Title

Read before you post a message!

Body

The TechNet Wiki Facebook groups are meant to be a communication channel for the TechNet Wiki community. As the number of group's members rises, there is a need for more structured rules, regarding what members should publish and what does not fit to be published in the group. All members in the group can post messages on the timeline, add photos, and upload files. But please remember to read this document, and please make sure you know the rules, before you do so.

What does not fit the groups?

 • External blogs, publications, events, and links are not allowed!
  •  External = not at Microsoft website. If you have a nice technical blog, then you can contribute it to the community first, by publishing it as TechNet Wiki article, and publishing a link to the TechNet Wiki version.
  • A TechNet Wiki article is a shared article which is owned by the community, and can be edited by any member of the community. Once you post it on the TechNet Wiki, it is no longer yours. This is what we mean by “contributing the article to the community”.
 • Content should fit to the group's language! We have groups for several different languages. The main group is a global group and used with English. Please only post something which do fit to the group's language. For example, you can publish a Wiki article whose content is not the language of the group, as long as the content of the message in Facebook group fits the language of the group.
 • Abusive messages: needless to say maybe, abusive messages including advertisements, inappropriate content, and so on, will lead to deletion of the message, removing the user from the group, and blocking the user indefinitely.
Private messages on Facebook by someone that is not in your friends list goes to the message box named "other". The member don't even get a notification that there are messages there! Therefore we have no way to inform member what was wrong and why his message was deleted, or why he was banned from the group. If your message was deleted or you notice any other case which is not clear to you, then first check your "other" message box. If there is no message there, then please try to contact one of the admins of the group in private.

What should you publish?

 • Personal topics. We are group of Technical Professionals and people which interested in Microsoft technologies, but we are here as one community, and not by technical categories. Personal Topics like "Happy Birthday" for one of the members are allowed and even HIGHLY recommended. You can even use this place to tell us about yourself a bit, as long as you do not add any external links, commercial names, or advertisements (direct or indirect). Please keep all the messages in the same category, under one thread!
 • Technet Wiki article discussion regarding a Technet article, ways to improve an article, publishing and promoting a new article so people will come to read it, helping others with their articles and getting help from others, and so on, are part of the main goals of the group. It is HIGHLY recommended to post a link to every new Wiki article that you write.
 • Announcements & News
  • Announcements regarding the TechNet Wiki, includes statistics about contributions, winners of the Guru competitions, and so on, are HIGHLY welcome. Be the first to post these if you can :-). Feel free to comment on any post, congratulate the winners and help us chose the next winners.
  • Announcements and news regarding Microsoft technologies are HIGHLY welcome. If you read a new blog at Microsoft website, you are welcome to post it here for the sake of the members.

Above all! We are here to have fun, and to meet other technologies lovers from all around the world. Be part of the community :-)

TechNet Wiki team.

Dutch (translated)

Translated by: Peter Geelen

Validated by: <..>

Title

Lees dit voor je een bericht plaatst!

Body

De TechNet Wiki Facebook-groepen zijn bedoeld als communicatiekanaal voor de TechNet Wiki gemeenschap. Naarmate het aantal leden van de groep stijgt, is er behoefte aan meer gestructureerde regels met betrekking tot wat de leden zou moeten publiceren en wat niet past om te publiceren in de groep. Alle leden van de groep kunnen berichten op de tijdlijn, foto's toevoegen, en bestanden uploaden. Maar vergeet niet om dit document zorgvuldig te lezen, en zorg ervoor dat je de regels kent, voordat je dit doet.

Wat past niet in de groepen?

 • Marketing, externe blogs, publicaties, evenementen, en links zijn niet toegestaan!

  • Extern = niet op Microsoft-website. Als je een mooie technische blog, dan kunt je deze bijdrage te leveren aan de gemeenschap door eerst te publiceren als TechNet Wiki artikel, en een link naar de TechNet Wiki versie te publiceren.

  •  Een TechNet Wiki artikel is een gezamenlijk artikel dat eigendom is van de gemeenschap en kan worden bewerkt door een lid van de gemeenschap. Zodra je post op de TechNet Wiki, het is niet meer van jou. Dit is wat we bedoelen met "het artikel aan de gemeenschap bijdragen."

 • Content moet passen aan de taalgroep! We hebben groepen voor verschillende talen. De belangrijkste groep is een internationale groep en worden met het Engels. Gelieve enkel inhoud te publiceren die passen bij de taalgroep. Zo kan je een Wiki artikel publiceren, waarvan de inhoud niet de taal is van de Facebook-groep, zolang van het bericht in de Facebook-groep maar past bij de taal van de groep.

 • Beledigende berichten, onnodig te zeggen misschien: beledigende berichten met advertenties, ongepaste inhoud, en ga zo maar door, zal leiden tot schrapping van de boodschap, het verwijderen van de gebruiker uit de groep, en het definitief blokkeren van de gebruiker.

* Privé berichten op Facebook door iemand die niet in je lijst met vrienden gaat naar de message box met de naam "andere". Het lid hoeft niet eens een melding dat er berichten zijn er! Daarom hebben we geen manier om lid te informeren wat er mis was en waarom zijn boodschap werd verwijderd, of waarom hij werd verbannen uit de groep. Als het bericht is verwijderd of als je een andere zaak die niet duidelijk is voor u, dan controleer dan eerst je " andere "message box. Als er geen boodschap daar, dan kunt je proberen om contact op met een van de beheerders van de groep in privé.

Wat kan je publiceren?

 • Persoonlijke onderwerpen. Wij zijn groep van technische professionals en mensen die geïnteresseerd zijn in Microsoft-technologieën, maar we zijn hier als één gemeenschap, en niet door technische categorieën. Persoonlijke onderwerpen als 'happy birthday' voor één van de leden zijn toegestaan ​​en zelfs ten zeerste aanbevolen. Je kunt zelfs gebruik maken van deze plek om ons te vertellen over jezelf een beetje, zolang je geen externe links, handelsnamen, of advertentie (direct of indirect) toe te voegen. Houd alle berichten in dezelfde categorie, onder één thread!

 • TechNet Wiki artikel discussies over een TechNet artikel, manieren om een artikel, uitgeverijen te verbeteren en het bevorderen van een nieuw artikel, zodat mensen zullen komen om het te lezen, anderen te helpen met hun artikel en het krijgen van hulp van anderen, en zo verder, maken deel uit van de belangrijkste doelen van de groep. Het wordt sterk aangeraden om een link naar elke nieuwe Wiki artikel dat je schrijft plaatsen.

 • Mededelingen & Nieuws :
  • Mededelingen over de TechNet Wiki, inclusief statistieken bijdragen, winnaars van de Guru wedstrijden, en ga zo maar door, zijn zeer welkom. Wees de eerste om deze plaatsen als je kunt :-). Voel je vrij om commentaar te leveren op elk bericht, de winnaars geluk te wensen en help ons de volgende winnaars te kiezen.
  • Aankondigingen en nieuws over Microsoft-technologieën zijn zeer welkom. Als je een nieuwe blog op Microsoft-website leest, bent je van harte welkom om hier te posten in het belang van de leden.

Het meest belangrijke: we zijn hier om plezier te hebben, en om samen te werken met andere technologieën fanaten uit de hele wereld. Maak deel uit van de gemeenschap :-) 

TechNet Wiki team 

 

French (translated)

Traduit par: Lumia Superman

validé par: <..>

Title

Lire l’article avant de poster un message !

Body

Le groupe Facebook The TechNet Wiki Facebook est un réseau de communication pour la communauté TechNet Wiki. Le nombre des membres du groupe évolue, on a besoin de règles plus structurées, en regardant ce que les membres doivent publier et ce qui ne devrait être publier dans ce groupe. Tous les membres du groupe peuvent poster des messages sur la Timeline, ajouter des photos et télécharger des fichiers. Mais n’oubliez pas de lire ce document et s’il vous plaît assurez-vous que vous connaissez les règles, avant de vouloir le faire.

Ce qui n’est pas accepter dans ce groupe ?

 • Liens, publications, événements et articles externe ne sont pas autorisés !
  • Externe = pas de site Web de Microsoft. Si vous avez un blog sympa, alors vous pouvez d’abord contribuer à la communauté, en publiant TechNet Wiki article et en publiant un lien vers la version TechNet Wiki.
  • A TechNet Wiki article est un article partagé qui appartient à la communauté et peut être édité par n’importe quel membre de la communauté. Une fois que vous poster sur TechNet Wiki, il n’est donc plus le vôtre. C’est ce que nous entendons par "contribuer l’article à la communauté".
 • Le contenu doit correspondre à la langue du groupe ! Nous avons différents groupes pour plusieurs langues. Le groupe principal est un groupe mondial est utilisé avec l’anglais. Veuillez publier quelque chose qui correspond à la langue du groupe. Par exemple, vous pouvez publier un article de Wiki, dont le contenu n’est pas la langue du groupe, tant que le contenu du message dans le groupe Facebook correspond à la langue du groupe.
 • Messages abusive : inutile de dire que peut-être, des messages abusifs, y compris les publicités, contenu inapproprié et ainsi de suite, conduira à la suppression du message, supprimant l’utilisateur du groupe et bloque l’utilisateur indéfiniment.
Messages privés sur Facebook par quelqu'un qui n’est pas dans votre liste d’amis va à la boîte de message nommée « autre ». Les membres n’ont pas accès à ces messages et notifications personnelle !

Ce que vous publiez ?

 • Thèmes personnels. Nous sommes le groupe des techniciens professionnels et des personnes qui s’intéresse dans les technologies Microsoft, mais nous sommes ici comme une seule communauté et non par les catégories technologiques. Des thèmes personnels comme « Happy Birthday » pour un des membres sont permis et même fortement recommandé. Vous pouvez même utiliser ce lieu pour nous parler un peu de vous-même (personnellement), tant que vous n’ajoutez pas n’importe quel Liens externes, noms commerciaux ou publicitaires (directes ou indirectes). S’il vous plaît garder tous les messages dans la même catégorie, sous une discussion !
 • Les discussions d’article Technet Wiki au sujet d’un article de Technet, permet d’améliorer un article, publier et promouvoir un nouvel article donc des personnes viendront le lire, aider les autres rédacteurs avec leurs articles et obtenir de l’aide des autres et ainsi de suite, font partie des principaux objectifs du groupe. Il est fortement recommandé de poster un lien vers chaque nouvel article Wiki que vous écrivez.
 • Annonces & nouvelles
  • Annonces concernant le TechNet Wiki, rassemblent les statistiques sur les contributions, récompenses des concours par les Guru et ainsi de suite, sont FORTEMENT apprécié. Soyez le premier à ce poste si vous le pouvez:-). N’hésitez pas à commenter n’importe quel poste, féliciter les gagnants et aidez-nous a choisi les gagnants suivant.
  • Annonces et nouveautés concernant les technologies Microsoft sont très bienvenus. Si vous lisez un blog nouveau au site Web de Microsoft, vous êtes invités à poster ici dans une communauté de membres.
Avant tout ! Nous sommes ici pour s’amuser et de rencontrer d’autres amateurs de technologies de partout dans le monde. Faite partie de la communauté :-)

Équipe TechNet Wiki.

Italian (translated)

Translated by: Luigi Bruno

Validated by: Luigi Bruno

Title

Leggere prima di pubblicare un messaggio!

Body

I gruppi Facebook di TechNet Wiki sono concepiti per essere un canale di comunicazione per la community di TechNet Wiki. Di pari passo con l'aumento del numero dei membri di un gruppo, si presenta la necessità di stabilire regole più strutturate, relativamente a quello che i membri del gruppo dovrebbero pubblicare ed a quello che non ha molta pertinenza con i contenuti pubblicati. Tutti i membri del gruppo possono pubblicare messaggi sulla bacheca, aggiungere foto e caricare file. Tuttavia, si raccomanda la lettura di questo document e la piena conoscenza delle regole prima di procedure con la pubblicazione.

Che cosa non ha a che fare con i gruppi?

 • Non sono consentiti blog esterni, pubblicazioni, eventi e link!
  • Esterno = un sito non Microsoft. Se un membro è autore di un valido blog tenico, può dare il suo contributo alla community prima, pubblicandolo come un articolo su TechNet Wiki, e poi pubblicando un link all'articolo stesso.
  • Un articolo su TechNet Wiki è un articolo condiviso, di proprietà della community, e può modificato da qualsiasi membro della community. Quando l'articolo viene pubblicato su TechNet Wiki, non appartiene più all'autore. Questo è quello che si intende quando si dice “contribuire con l'articolo alla community”.
 • Il contenuto dev'essere nella stessa lingua del gruppo! Esistono gruppi per molti diversi linguaggi. Il gruppo pprincipale è un gruppo globale ed è scritto in lingua Inglese. Si richiede di pubblicare solo contenuti scritti nella stessa lingua del gruppo. Ad esempio, si può pubblicare un articolo Wiki il contenuto non è scritto nella stessa lingua del gruppo, purchè la lingua del contenuto del messaggio pubblicato sul gruppo Facebook sia la stessa di quella del gruppo.
 • Messaggi inappropriati: per quanto possa essere superfluo dirlo, i messaggi inappropriati che comprendano pubblicità, contenuto non adatto e via dicendo, comporteranno la cancellazione del messaggio, la rimozione dell'utente dal gruppo ed il blocco dell'utente stesso a tempo indefinito.

I messaggi privati su Facebook da qualcuno che non sia incluso nella propria lista di amici viene inoltrato nella casella denominata "altro". Il membro non riceve nemmeno una notifica della presenza di messaggi in quella casella! Di conseguenza, non c'è modo do informare un membro di cosa sia andato storto e del motivo per il quale il suo messaggio è stato cancellato, o del motive per il quale è stato allontanato dal gruppo. Se un proprio messaggio è stato cancellato o se si ha l'impressione che sia accaduto qualcosa di non completamente chiaro, la prima cosa da fare è controllare la casella dei messaggi "altro". Se la casella non contiene alcun messaggio, si contatti privatamente uno degli amministratori del gruppo.

Cosa si dovrebbe pubblicare?

 • Argomenti personali. Siamo un gruppo di tecnici professionisti e di persone interessate alle tecnologie Microsoft, ma formiamo un'unica community, non suddivisa per categorie tecniche. Gli argomenti personali come un "Buon compleanno" diretto ad uno dei membri sono consentiti ed anche caldamente consigliati. Si può anche utilizzare la community per farsi conoscere un po' di più, purchè non si inseriscno link esterni, nomi commerciali o pubblicità (dirette o non). Si prega di mantenere tutti i messaggi nella stessa categoria, in un unico thread!
 • Un articolo Technet Wiki che costituisca una discussione in merito ad un articolo Technet, suggerimenti per migliorare un articolo, pubblicazione e promozione di un nuovo articolo per invogliare la gente alla sua lettura, aiutare altri membri in merito ai loro articoli e ricevere aiuto e così via, sono alcuni dei proncipali obiettivi del gruppo. Si raccomanda caldamente di inserire un link ad un proprio articolo Wiki ogni volta che questo è stato scritto.
 • Annunci & notizie
  • Annunci relativi a TechNet Wiki, incluse statistiche sui contributi, vincitori delle competizioni dei Guru e così via sono più che benvenute. Cercate di essere i primi a pubblicare questo tipo di annunci se potete :-). Sentitevi liberi di commentare qualsiasi post, congratulatevi con i vincitori ed aiutateci a scegliere i prossimi.
  • Annunci e notizie relative alle tecnologie Microsoft sono più che benvenute. Se si viene a conoscenza di un nuovo blog sul sito Microsoft, è molto gradita la pubblicazione di questa informazione a beneficio di tutti i membri.

Una cosa soprattutto! Siamo qui per divertirci e per incontrare altri appassionati di tecnologia di tutto il mondo. Siate parte della community :-)

TechNet Wiki team.

Portuguese (translated)

Translated by: <Hezequias Vasconcelos>

Validated by: <..>

Título


Leia antes de postar uma mensagem!

Corpo

Os grupos do Facebook TechNet Wiki são destinadas a ser um canal de comunicação para a comunidade TechNet Wiki. Como o número de membros do grupo aumenta, há uma necessidade de regras mais estruturadas, sobre o que os membros devem publicar e o que não se encaixa para ser publicado no grupo. Todos os membros do grupo podem publicar mensagens na linha do tempo, adicionar fotos e fazer upload de arquivos. Mas lembre-se de ler este documento, e certifique-se de que você conhece as regras, antes de o fazer.

O que não se encaixa nos grupos?

 • Blogs externos, publicações, eventos e links não são permitidos!

  • Externo: não é no site da Microsoft. Se você tem um blog técnico bom, então você pode contribuir para a comunidade em primeiro lugar, através da sua publicação como artigo TechNet Wiki, e publicar um link para a versão TechNet Wiki.
   artigo.
  • A TechNet Wiki é um artigo comum, que é de propriedade da comunidade, e pode ser editado por qualquer membro da comunidade. Depois de colocar a informação no TechNet Wiki, ele não é mais seu. Isto é o que queremos dizer com o "contribuindo o artigo para a comunidade".

 • O conteúdo deve caber à linguagem do grupo! Temos grupos para várias línguas diferentes. O grupo principal é um grupo global e usado com o Inglês. Por favor, só postar algo que se encaixam com a linguagem do grupo. Por exemplo, você pode publicar um artigo Wiki cujo conteúdo não é a língua do grupo, desde que o conteúdo da mensagem em grupo no Facebook se adapta a linguagem do grupo.

 • Mensagens abusivas: não é preciso dizer, talvez, mensagens abusivas, incluindo anúncios, conteúdo impróprio, e assim por diante, vai levar a exclusão da mensagem, removendo o usuário do grupo, e bloqueando o usuário indefinidamente.

 • Mensagens privadas no Facebook por alguém que não está na sua lista de amigos vai para a caixa de mensagem com o nome "outro". O membro nem sequer receber uma notificação de que há mensagens lá! Portanto não temos nenhuma maneira de informar membro que estava errado e por que a sua mensagem foi excluída, ou porque ele foi banido do grupo. Se a sua mensagem foi excluída ou se notar qualquer outro caso que não está claro para você, em seguida, verifique primeiro o seu "outro" caixa de mensagem. Se não houver nenhuma mensagem lá, então por favor, tente entrar em contato com um dos administradores do grupo em particular.

O que você deve publicar?

 • Temas pessoais. Estamos em um grupo de profissionais técnicos e pessoas que estão interessadas em tecnologias Microsoft, mas estamos aqui como uma comunidade, e não por categorias técnicas. Tópicos pessoais, como "Feliz Aniversário" para um dos membros são permitidos e até mesmo altamente recomendado. Você ainda pode usar este lugar para nos dizer sobre si mesmo um pouco, contanto que você não adicione todos os links externos, nomes comerciais, ou anúncios publicitários (diretos ou indiretos). Por favor, mantenha todas as mensagens na mesma categoria, sob uma mesma direção!

 • Artigos TechNet Wiki são uma forma de discussão sobre um artigo TechNet, maneiras de melhorar um artigo, publicação e promoção de um novo artigo para que as pessoas venham a lê-lo, ajudar os outros com seus artigos e obter ajuda dos outros, e assim por diante, são parte do principal objetivos do grupo. É altamente recomendável para deixar um link para cada novo artigo Wiki que você escreve.

 • Anúncios & Novidades

  • Anúncios sobre a TechNet Wiki, inclui estatísticas sobre contribuições, vencedores das competições de Guru, e assim por diante, são muito bem-vinda. Seja o primeiro a postar estes se você pode :-). Sinta-se livre para comentar sobre qualquer post, felicitar os vencedores e nos ajudar a escolher os próximos vencedores.

  • Anúncios e notícias a respeito das tecnologias da Microsoft são muito bem-vindos. Se você ler um novo blog no site da Microsoft, você está convidado a postá-lo aqui para o bem dos membros.

Sobre tudo! Estamos aqui para nos divertir, e para conhecer outros amantes tecnologias de todo o mundo. Faça você parte da comunidade :-)

Equipe TechNet Wiki.

       

Spanish(es-MX translated)

Author: Dave Rendón

Reviewed by: 

Título 

¡Lea antes de publicar un mensaje!

Cuerpo del mensaje

Los grupos de Facebook de TechNet Wiki tienen como objetivo ser un canal de comunicación para la comunidad de TechNet Wiki. A medida que aumenta el número de miembros del grupo, se necesitan reglas más estructuradas, con respecto a lo que los miembros deben publicar y lo que no cabe publicar en el grupo. Todos los miembros del grupo pueden publicar mensajes en la línea de tiempo, agregar fotos y cargar archivos. Pero recuerde leer este documento y asegúrese de conocer las reglas antes de hacerlo.

¿Qué no se ajusta a los grupos?

 • ¡No se permiten blogs externos, publicaciones, eventos y enlaces!
  •  Externo = no en el sitio web de Microsoft. Si tiene un buen blog técnico, primero puede contribuirlo a la comunidad, publicándolo como artículo de TechNet Wiki y publicando un enlace a la versión de TechNet Wiki.
  • Un artículo de TechNet Wiki es un artículo compartido que pertenece a la comunidad y puede ser editado por cualquier miembro de la comunidad. Una vez que lo publique en TechNet Wiki, ya no es suyo. Esto es lo que queremos decir con "contribuir el artículo a la comunidad".
 • ¡El contenido debe ajustarse al idioma del grupo! Tenemos grupos para varios idiomas diferentes. El grupo principal es un grupo global y se usa con inglés. Solo publique algo que se ajuste al idioma del grupo. Por ejemplo, puede publicar un artículo de Wiki cuyo contenido no sea el idioma del grupo, siempre que el contenido del mensaje en el grupo de Facebook se ajuste al idioma del grupo.
 • Mensajes abusivos: no hace falta decir que tal vez, los mensajes abusivos, incluidos los anuncios, el contenido inapropiado, etc., llevarán a la eliminación del mensaje, a eliminar al usuario del grupo y a bloquear al usuario indefinidamente.
Los mensajes privados en Facebook de alguien que no está en su lista de amigos van al cuadro de mensaje llamado "otro". ¡El miembro ni siquiera recibe una notificación de que hay mensajes allí! Por lo tanto, no tenemos forma de informarle al miembro qué fue lo que estuvo mal y por qué se eliminó su mensaje, o por qué fue excluido del grupo. Si su mensaje fue eliminado o si nota cualquier otro caso que no le queda claro, primero verifique su casilla de "otros" mensajes. Si no hay ningún mensaje allí, intente ponerse en contacto con uno de los administradores del grupo en privado.

¿Qué deberías publicar?

 • Temas personales Somos un grupo de Profesionales Técnicos y personas interesadas en las tecnologías de Microsoft, pero estamos aquí como una sola comunidad y no por categorías técnicas. Temas personales como "Feliz cumpleaños" para uno de los miembros están permitidos e incluso ALTAMENTE recomendados. Incluso puede usar este lugar para contarnos algo acerca de usted, siempre y cuando no agregue ningún enlace externo, nombre comercial o publicidad (directa o indirecta). Por favor, mantenga todos los mensajes en la misma categoría, en un solo hilo!
 • La discusión del artículo de Technet Wiki sobre un artículo de Technet, formas de mejorar un artículo, publicación y promoción de un nuevo artículo para que las personas lo lean, ayuden a otros con sus artículos y obtengan ayuda de otros, y así sucesivamente, son parte de los objetivos principales del grupo. Se recomienda encarecidamente publicar un enlace a cada nuevo artículo de Wiki que escriba.
 • Anuncios y Noticias
  • Los anuncios sobre TechNet Wiki, que incluyen estadísticas sobre contribuciones, ganadores de las competencias de Guru, etc., son ALTAMENTE bienvenidos. Sé el primero en publicar estos si puedes :-). Siéntase libre de comentar cualquier publicación, felicitar a los ganadores y ayudarnos a elegir los siguientes ganadores.
  • Los anuncios y las noticias sobre las tecnologías de Microsoft son ALTAMENTE bienvenidos. Si lees un blog nuevo en el sitio web de Microsoft, puedes publicarlo aquí por el bien de los miembros.

¡Sobre todo! Estamos aquí para divertirnos y conocer a otros amantes de las tecnologías de todo el mundo. Sé parte de la comunidad :-)

El Equipo de TechNet Wiki.


Turkish (translated)

Translated by: <Davut EREN>

Validated by: <..>

Title

Body

TechNet Wiki Facebook grupları, TechNet Wiki topluluğu için bir iletişim kanalıdır. Grubun üye sayısı arttıkça,grup üyeleri tarafından yayınlanan içeriğin kabul edilebilir ya da kabul edilemez olması daha fazla yapısal kurala ihtiyacı da beraberinde getirmektedir.
Gruptaki tüm üyeler, zaman tüneli üzerinde mesaj gönderebilir, fotoğraf ve dosya ekleyebilir. Fakat bunları yapmadan önce bu dökümanı okuyup, kuralları anladığınızdan emin olunuz.

Paylaşımlara neler uygun değil?

 • Dış bloglar, yayınlar, etkinlikler ve linklere izin verilmez!
 • Dış= Microsoft websitesinde olmayan. Eğer güzel bir teknik bloğa sahipseniz, ilk olarak topluluğa katkıda bulunabilirsiniz, TechNet Wiki üzerinde paylaştığınız makalenizin linkini grupta paylaşabilirsiniz.
 • TechNet Wiki üzerinde paylaşılan topluluğa ait ortak bir makale, herhangi bir topluluk üyesi tarafından düzenlenebilir. TechNet wiki üzerinde yayınlandıktan sonra, artık sizin değildir. Bu "topluluğa katkıda bulunulan bir makale" anlamına gelmektedir.
 • İçerik grubun diline uygun olmalı! Farklı dillerde birçok grup mevcut. Global olan ana grup İngilizce'dir. Lütfen grup diline uygun gönderiyi gruba gönderiniz. Örnek olarak, Paylaştığınız wiki makalesinin, Facebook grup dili ile eşleşerek aynı olmalı.
 • Kötü niyetli mesajlar: Belki söylemeye gerek yok, uygunsuz mesajlar, reklam içeren mesajlar, küfürler ve buna benzer içerikler silinerek kullanıcının gruptan silinmesine ve kullanıcıyı süresiz olarak engellenmesine yol açacaktır.

Facebook'da arkadaş listenizde olmayan bir kişiden mesaj aldığınızda, diğer kutusuna düşer ve size bundan dolayı bir bildirim gelmeyebilir. Bu nedenle, mesajınızın neden silindiği, neden engellendiğiniz, ya da neyin yanlış olduğu bilgilendirmenin bir yolu yoktur. Eğer ki mesajınız silinmişse ya da silindiğini farketmişseniz ilk olarak mesaj kutunuzdaki diğer kutusunu kontrol edin! Orada bir mesaj yok ise grup yöneticilerinden herhangi birine özel mesaj atarak iletişim kurmayı deneyin.

Paylaşımlara neler uygun?

 • Kişisel konular, Microsoft Teknolojileri ile ilgilenenler ve Teknik profesyonellerin grubuyuz fakat tek bir topluluk için buradayız ve bu teknik bir kategori değil. Kişisel konular üyelerden birinin "Doğum Günü" gibi ve bunu ısrarla öneriyoruz. Harici adres, resmi isimler ya da reklam olmadan burada kendiniz hakkında birşeyler yazabilirsiniz. Lütfen tüm mesajları aynı kategori altında tutunuz, tek bir konu başlığı altında!
 • Teknet Wiki makale tartışmaları, makaleyi geliştirmeye ilişikin bir yoldur. Paylaşmanın ve desteklendiğinde, insanlar yeni bir makaleyi okumak için gelir, başkalarına yardımda bulunur ve başkalarından yardım alırlar ve bu grubun asıl amacının bir parçasıdır. Biz yazdığınız her makalenin linkinin grupta göndermenizi ısrarla öneriyoruz.
 • Duyurular&Haberler
 • TechNet Wiki ye ilişkin haberler, katılımcıların istatistiklerini  Guru yarışmacılarının birincilerini ve bunun gibi içeriğe hoşgeldiniz. Eğer istersen burada bu yazıyı ilk yazan sen ol :) Herhangi bir posta yorum yazmaktan çekinme, kazananları tebrik et ve bir sonraki seçimimizde bize yardım et.
 • Duyurular ve Microsoft Teknolojileri haberlerine hoşgeldiniz. Microsoft web sitesindeki yeni bloğu okumuşsanız eğer, üyelere bir mesaj yazmak için hoşgeldiniz.

Herşeyden önce! Biz tüm dünyadaki diğer teknolojileri severler ile karşılamak ve eğlenmek için buradayız. :-) Toplumun bir parçası olun.        

 

Persian (translated)

Translated by: <..>

Validated by: <..>

Title

Body

#

 

Hindi (translated)

Translated by: Kamlesh Kumar

Validated by: <..>

शीर्षक

अपने संदेश को पोस्ट करने से पहले कृप्या इसे पढ़ें।

विवरण

TechNet विकी फेसबुक ग्रुप TechNet विकी कम्युनिटी के लिए एक सूचना प्रणाली की तरह हैं। ग्रुप में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वहाँ कुछ संरचित नियमों की जरूरत है, जिससे ग्रुप के सदस्यों को ज्ञात होने चाहिए की उन्हें क्या प्रकाशित करना चाहिए और क्या है जो समूह में प्रकाशित होने के लिए फिट नहीं है। समूह में सभी सदस्य, टाइमलाइन पर संदेश पोस्ट कर सकते है अथवा तस्वीर जोड़ सकते है या, फ़ाइलों को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले कृप्या इस दस्तावेज़ को पढ़ना न भूलें, और सुनिश्चित करें कि आप इन सारे नियमों से अवगत है और आपको इसकी पूर्ण जानकारी है।

समूहों को क्या फिट नहीं करता है?

 • बाहरी ब्लॉग्स, प्रकाशन, घटनाओं, और लिंक की अनुमति नहीं है!
  •  बाहरी = माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा तकनीकी ब्लॉग है, तो पहले आप इसे समुदाय में योगदान कर सकते हैं TechNet विकी लेख के रूप में इसे प्रकाशित करके, और TechNet विकी संस्करण में लिंक को प्रकाशित कर सकते हैं।
  • TechNet विकी लेख एक साझा लेख है जो समुदाय के स्वामित्व में होता है, और समुदाय के किसी भी सदस्य के द्वारा संपादित किया जा सकता है। एक बार जब आप इसे TechNet विकी पर पोस्ट करते है, यह अब आपका नहीं रहा। और "समुदाय के लिए लेख का योगदान" का मतलब भी यही है।
 • आप जो भी सामग्री पोस्ट कर रहे हैं वह समूह की भाषा के लिए फिट होना चाहिए! हमलोगो के पास कई अलग अलग भाषाओं के लिए भी ग्रूप है। मुख्य समूह एक वैश्विक समूह है और जिसमे अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। कृपया वही पोस्ट करें जो समूह की भाषा के लिए फिट हो। उदाहरण के लिए, आप एक विकी लेख को प्रकाशित कर सकते हैं जिनकी सामग्री समूह की भाषा नहीं है, जब तक कि फेसबुक समूह में संदेश की सामग्री को समूह की भाषा में फिट बैठता है।
 • अपमानजनक संदेश: शायद यह कहने की जरूरत नहीं है, विज्ञापन सहित अपमानजनक संदेश, अनुचित सामग्री, या अन्य विषयरहित संदेश को तत्काल ही मिटा दिया जायेगा, और समूह से उपयोगकर्ता को दूर कर दिया जायेगा, और उपयोगकर्ता को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा।
किसी के द्वा��ा सम्पादित निजी संदेश फेसबुक पर "अन्य" नाम के संदेश बॉक्स में चला जाता है अगर संदेश प्राप्तकरता मित्रों की सूची में नहीं है। और यहाँ तक की सदस्य को किसी भी प्रकार की अधिसूचना नहीं मिलती है की वहाँ संदेश प्राप्त किये गए है! इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है की सदस्य को सूचित किया जाये की क्या गलत था और किन कारणों से उनके संदेश को नष्ट कर दिया गया था, या क्�����ों उन्हें समूह से प्रतिबंध लगाया गया था। यदि आपके संदेश को हटा दिया गया था या किसी भी अन्य मामले में जो आप के लिए स्पष्ट नहीं है, तो पहले अपने "अन्य" संदेश बॉक्स की जाँच करें। अगर वहां कोई संदेश नहीं ह��, तो निजी तौर पर समूह के व्यवस्थापक से संपर्क करने का प्रयास करें।

आपको क्या प्रकाशित करना चाहि��?

 • निजी विषयों को। हम तकनीकी पेशेवरों और ��न लोग का ग्रुप है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकियों में रुचि है��, लेकिन हम यहाँ एक समुदाय के रूप में हैं ना की तकनीकी श्रेणियों के आधार पर। निजी वि��य जैसे सदस्यों में से एक के लिए "जन्मदिन मुबारक" की अनुमति सभी को दी जाती है और यहां तक कि यह अत्यधिक ही सिफारिश की गई है। इस जगह का उपयोग आप अपने बारे में कुछ जानकारी दे कर भी कर सकते है, और जहाँ तक किसी भी बाहरी लिंक, वाणिज्यिक नाम, या विज्ञापनों (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) को जोड़ नहीं सकते हैं। कृपया सभी संदेशों को एक ही श्रेणी में और एक ही थ्रेड के नीचे रखें!
 • इस समूह का मुख्य लक्ष्य है की TechNet विकी लेख TechNet आलेख के बारे में चर्चा, लेख के प्रकाशन में सुधार, नए आलेख का प्रकाशन और उसको बढ़ावा जिससे लोग उसे पढ़ें, दूसरों की लेख से दूसरों को मदद करना और नए लेख को बढ़ावा देना, ये सब इस समूह के मुख्य लक्ष्य का हिस्सा हैं। अगर आप कोई नया विकी लेख लिख रहे है तो आपसे सिफारिश की जाती है कि आप अपने लेख के लिंक को इस ग्रुप में पोस्ट जरूर करें।
 • घोषणाएं और संदेश
  • TechNet विकी के बारे में घोषणाएँ, जिसमे योगदान के बारे में आंकड़े, गुरु प्रतियोगिताओं के विजेताओं के बारे में, और भी अन्य जानकारियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इन लेख को पोस्ट करें यदि आप कर सकते हैं :-)। किसी भी पोस्ट पर टिप्पणी करने के लिए आप स्वतंत्र है और अपना विचार जरूर व्यकत करें, विजेताओं को बधाई दें और अगला विजेता को चुनने में हमारी मदद करें।
  • Microsoft प्रौद्योगिकियों के बारे घोषणाओं और संदेश का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर एक नया ब्लॉग पढ़ते है, तो आप इसे यहाँ अन्य सदस्यों की खातिर पोस्ट कर सकते हैं औे आपके इस पोस्ट का स्वागत स्वागत किया जायेगा।

ऊपर के सभी! हम यहाँ मजा करने के लिए है, और दुनिया भर के अन्य प्रौद्योगिकियों प्रेमियों से मिल सकते है। समुदाय का हिस्सा बनें :-)

TechNet विकी टीम।

 

Punjabi (translated)

Translated by: Gaurav Kumar Arora

Validated by: <..>

ਸਿਰਲੇਖ

ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੁ ਪੜੋ ।

ਵੇਰਵਾ

ਟੇਕਨੇਟ ਵਿਕੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੇਕਨੇਟ ਵਿਕੀ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਗਰੁਪ ਹਨ । ਗਰੁਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਯਾ ਵਧਣ ਕਾਰਣ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀਵਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਗਰੁਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ । ਪਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੜਣਾ ਯਾਦ ਰਵੇ ਅਤੇ ਏਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਹਨ ।

ਗਰੁਪ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀ ਹੈ ?

 • ਬਾਹਰੀ ਬਲੌਗ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ।
  •  ਬਾਹਰੀ = ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬਲਾਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਸਨੂ ਕਾਮ੍ਮੁਨਿਟੀ ਚ' ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੇਕਨੇਟ ਵਿਕੀ ਲੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟੇਕਨੇਟ ਵਿਕੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੇਵੋ।
  • ਟੇਕਨੇਟ ਵਿਕੀ ਲੇਖ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜੋ ਕਮਨਿਯੁੂਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਨਿਯੁੂਟੀ ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਦੋ ਤੁਸੀ ੲਿਸਨੂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ੲਿਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ੲਿਸੀ ਦਾ ਅਰਥ "ਕਮਨਿਯੁੂਟੀ ਲੲੀ ਲੇਖ ਦਾ ਯੌਗਦਾਨ" ਹੈ।
 • ਕਨ੍ਟੇਨ੍ਟ ਗਰੁਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾੲਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾ��ੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਡ-ਅਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਗਰੁਪ ਇੱਕ ਸਾ���ੁਹਿਕ ਗਰੁਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ੲਿਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਓਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਜੋ ਗਰੁਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲੲੀ, ਤੁਸੀ ਵਿਕੀ ਲੇਖ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਕਨ੍��ੇਨ੍ਟ ਗਰੁਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਨ, ਜਦੋ ਤਕ ਫੇਸਬੁਕ ਗਰੁਪ ਵਿਚ ਪਾੲੇ ��ੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨ੍ਟੇਨ੍ਟ, ਗਰੁਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾੲਿਕ ਹਨ।
 • bਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ : ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਨੁਚਿਤ ਕਨ੍ਟੇਨ੍ਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਰੁਪ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ kw ਲੲੀ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੀ ਦੇ ਦੁਅਾਰਾ ਭੇਝਿਅਾ ਗਿਅਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ "ਅਦਰ" ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਸੇਜ਼ ਬੋਕਸ ਵਿ�� ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹ��। ੲਿੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ੲਿਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ ਉਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ। ੲਿਸ ਲੲੀ ਸਾਢੇ ਕੋਲ ਕੋੲੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈ���ਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਰੁਪ ਚ ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾੲੀ ਗੲੀ ਸੀ। "ਅਦਰ" ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਸੇਜ਼ ਬੋਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਯਾ ਜਾ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮਸਲੇ ਲੲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਥੇ ਕੋੲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੁਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੌਂ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 • ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇ। ਅਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾੲਿਕਰੋਸੋਫਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀ ੲਿਥੇ ੲਿਕ ਕਮਨ���ਯੁੂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹਾ ਨਾ ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਗਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ "ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ" ਦੀ ੲਿਜ਼ਾਜ਼ਤ ੲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਲੲੀ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ੲਿਥੋ ਤਕ ੲਿਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ੲਿਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲੲੀ ਵ�� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ, ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ, ਜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੁ��ੇਹੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਇੱਕ ਥਰਿੱਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੋ।
 • ਟੇ���ਨੇਟ ਵਿਕੀ ਲੇਖ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਟੇਕਨੇਟ ਲੇਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ , ਇਕ ਲੇਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰ��� ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣ, ਦੂਜ਼ਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲੇਖ ਦੇ ਲੲੀ ਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜ਼ਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ, ਆਦਿ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਲਿਖੇ ਵਿਕਿ ਲੇਖ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਚ��ਰ
  • ਟੇਕਨੇਟ ਵਿਕੀ ਐਲਾਨ, ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਗੁਰੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ���ੇ ਜੇਤੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ, ਆਦੀ ਵੀ ��਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁ������ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋ��ਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਜੇਤੂਅਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜੇਤੂ ਦੇ ਚੁਨਾਵ ਲੲੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
  • ਮਾੲੀਕਰੋਸੋਫਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਖਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ��� ਜੇ ਤੁਸੀ ਮਾੲੀਕਰੋਸੋਫਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਬਲੌਗ ਪੜ੍ਹ��ੇ ਹੋ, ੲਿਸਨੂ ੲਿਥੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ੳੁਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਸੀ ੲਿਥੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰਣ ਲੲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਕਮਨਿਯੁੂਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੌਂ ।

ਟੇਕਨੇਟ ���ਿਕਿ ਟੀਮ ।

 

Japanese (translated)

Translated by: Tomoaki Yoshizawa

Validated by:

タイトル

投稿する前に読んでください!

本文

TechNet Wiki Facebook グループとは、TechNet Wiki コミュニティのためのコミュニケーションチャンネルです。グループのメンバー数が増えていくにあたり、メンバーがグループ内で何を公開すべきで、何がふさわしくないのか、より体系的なルールが必要となっています。グループのすべ��のメンバーはタイムラインへの投稿、写真の追加、ファイルのアップロードができます。ただし、そうする前にこのドキュメントを読むことを忘れないように、��してルールを知るように気を付けてください。

グループにふさわしくないものとは?

 • 外部のブログ、文書、イベント、リンクは許可されません!
  • ここでいう「外部」とは「Microsoft 以外の Web サイト」を指します。もしあなたが素晴らしい技術系のブログを持っているならば、まず初めに TechNet Wiki の記事として公開することでコミュニティへ投稿できます。それから投稿した TechNet Wiki バージョンの記事を、グループに投稿できます。
  • TechNet Wiki の記事はコミュニティによって所有される共有の記事であり、コミュニティのメンバーが編集できます。いったん TechNet Wiki へと投稿すると、その時点であなただけのものではなくなります。これが私たちが意味する「コミュニティへの記事の投稿」です。
 • コンテンツはグループの言語に合わせるべきです! 私たちにはいくつかの言語向けのグループがあります。メインのグループはグローバル グループであり、英語を用います。グループの言語に合った投稿のみ行うようにしてください。例えば、Facebook グループの言語に合うメッセージのコンテンツである限りは、グループの言語以外の Wiki 記事を公開できます。
 • 下品なメッセージ: 言うまでもないかもしれませんが、下品なメッセージとは、広告や不適切なコンテンツなどを含み、メッセージの削除、グループからのユーザー削除、ユーザーの無期限ブロックにつながります。

友達リストにいない誰かによる Facebook のプライベート メッセージは、「その他」メッセージ ボックスに入ります。メンバーはそこにメッセージが届いたという通知さえ受け取りません! そのため、その人の何が悪く、なぜメッセージが削除されたのか、なぜグループから追い出されたのかをメンバーに知らせる方法を私たちは持っていません。もしあなたのメッセージが削除されたり、その他明確にならないケースに気付いた場合、まず初めに「その他」メッセージ ボックスをチェックしてみてください。もしメッセージがそこになければ、プライベートでグループの管理者の誰かにコンタクトを試みてください。

何を投稿するべき?

 • 個人的なトピック。私たちは技術のプロフェッショナル グループであり、Microsoft の技術に興味を持っていますが、技術カテゴリーに依らず、ひとつのコミュニティとしてこちらにいます。メンバーの誰かに向けた「誕生日おめでとう」のような個人的なトピックは、許されるどころか非常に推奨されます。(直接的か間接的かを問わず) 外部リンクや、商品名、広告の追加をしない限り、この場所をちょっとした自己紹介に使うことさえできます。すべてのメッセージを同じカテゴリーで、1 つのスレッドにまとめるように努めてください!
 • TechNet の記事に関する TechNet Wiki 記事の議論、記事の改善方法、新たに訪れる人が読むための新規記事公開とプロモーション、それらの記事を用いた他者への手助けと他者からの手助けの獲得などは、グループの主要なゴールです。あなたが作成したすべての新しい Wiki 記事へのリンクを投稿することを強く推奨します。
 • 告知とニュース
  • TechNet Wiki に関する告知、投稿についての統計、グルー競技会の勝者などは、非常に歓迎されます。可能であれば、これらを誰よりも早く投稿してください。。:-) どの投稿にも自由にコメントし、勝者を祝福し、次の勝者を選考する手助けをしてください。
  • Microsoft の Web サイトで新しいブログを読んだ際、メンバーのためにここに自由に投稿して構いません。

これで全部です! 私たちは楽しむため、他の世界中の技術愛好家に出会うためにここにいます。是非コミュニティのメンバーになってください。:-)

TechNet Wiki チーム

Tamil (translated)

Translated by: Syed Shanu

Validated by: <..>

தலைப்பு

மெஸேஜ் போஸ்ட் போடுவதற்கு முன்பு படிக்கவும்.

விளக்கம்

டெக்நெட் விக்கி பேஸ்புக் குழுவின் நோக்கம்: டெக்நெட் விக்கி சமூகத்தின்  தகவல் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு.
குழுவின் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால், அதிக கட்டமைக்கப்பட்ட விதிகள் தேவையாக  இருக்கிறது,உறுப்பினர்கள் எந்த தகவலை பதிவு பண்ணலாம் மற்றும் எந்த தகவலை பதிவு  பண்ண கூடாது போன்ற விதிகள். 
குழுவின்  அனைத்து உறுப்பினர்களும் பதிவு போடலாம்,புகைப்படம் மற்றும் கோப்புகளை பதிவேற்ற முடியும்.ஆனால் பதிவேற்றம் பண்ணும் முன்பு இந்த ஆவனத்த�� படிக்கவும் மற்றும் உங்களுக்கு அனைத்து விதிகளும் நன்றாக  தெரிந்து கொண்டு  ப���ிவு பண்ணவும்..

குழுவில் எந்த தகவலை பதிவு பண்ண கூடாது?.

 • வெளி வலைப்பதிவுகள், வெளியீடுகள், நிகழ்வுகள், மற்றும் இணைப்புகள் ஆகியவற்றிருக்கு அனுமதி இல்லை.
 • வெளி வலைப்பதிவுகள் = Microsoft இல்லா�� இணையதளங்கள். உங்களிடம் ஒரு நல்ல தொழில்நுட்ப வலைப்பதிவு இருந்தால்,முதலில் அதை communityக்கு டெக்நெட் விக்கி கட்டுரையாக(article) பங்களிக்கலாம். பின்பு அந்த டெக்நெட் விக்கி கட்டுரை இணைப்புகளை பதிவு பண்ணலாம்.
 • டெக்நெட் விக்கியி ல் இருக்கும்  கட்டுரையானது , சமூகம் தொடர்பான  ஒரு பகிர்வு கட்டுரை , எனவே சமூகத்தில் எந்த ஒரு உறுப்பினரும் திருத்தம்செய்ய  முடியும். நீங்கள்  டெக்நெட் விக்கியில் பதிவு செய்யும்  எந்த ஒரு  கட்டுரையும் உங்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல. இது நாம் சமூகத்திற்கு பங்களிக்கும் கட்டுரை. 
 • உள்ளடக்கம், குழு மொழிக்கு பொருந்த வேண்டும். நமக்கு பல மொழிகளில் குழுக்கள் உள்ளன . இதில்  முக்கிய குழு குளோபல்  கு���ு மற்றும் அதன் மொழியாக ஆங்கிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது .  தயவுசெய்து தாங்கள் பதிவிடுவது குழுவின் மொழிக்கு பொருந்துவதா�� இருக்கட்டும்.உதாரணமாக, உங்கள் டெக்நெட் விக்கி கட்டுரை நம் குழு மொழியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால், நாம் பேஸ்புக் பதிவிடும் மொழி ���ுழு மொழியாக இருக்க வேண்டும்.
 • தவறான செய்திகள்,விளம்பரங்கள், பொருத்���மற்ற உள்ளடக்கம், போன்ற     செய்திகளைப்    பகிர்ந்தால், நீக்கம்  செய்யப்படும்.  குழுவில் இருந்து பயனர்கலை நீக்கம்  செய்யபடுவார் மற்றும் பயனர்கலை காலவரையற்று  தடுப்பதை வழிவகுக்கும்.
பேஸ்புக் நண்பர் அல்லாதவர் அனுப்பும் தனியார் செய்திகளை, செய்தி பெட்டியில் இருக்கும். உறுப்பினர்க்கு அங்கு செ���்தி உள்ளன என்று ஒரு அறிவிப்பும் கிடைக்காது அல்லது   தெரியாமல் இருக்கும். ஏன் அவரது செய்தி நீக்கப்பட்டது, அ���்லது ஏன் அவர் குழுவில் இருந்து தடை செய்யப்பட்டார் என்று உறுப்பினர்க்கு  தெரிவிக்க வழி இல்லை. உங்கள் செய்தி நீக்கப்பட்டது என்றாலோ அல்லது உங்களுக்கு வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தாலோ , முதலில் உங்கள் பேஸ்புக் "மற்ற"(Other) செய்தி பெட்டியைத் பார்க்கவும். எந்த செய்தியும் இல்லை  என்றால், குழுமத்தின் நிர்வாகிகள் தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள்.

நீங்கள் எந்த தகவலை பதிவு பண்ண வேண்டும்?


 • தனிப்பட்ட தலைப்புகள். நாம் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் தொழில்நுட்பத்தில் ஆர்வத்தால் இக் குழுவில்  இருக்கிறோம்,ஆனால் நாம் தொழில்நுட்ப பிரிவுகள் இல்லாமல்  ஒரு சமூகமாக  இங்கு இருக்கின்றோம், பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்  போன்ற  தனிப்பட்ட தலைப்புகள், மற்ற உறுப்பினருடன் வாழ்த்து செய்தியை   பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று  மிகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் இங்கு உங்களைப்பற்றி பகிர்ந்துகொள்ளலாம் ஆனால் வெளி இணைப்புகள், வணிக பெயர்கள், அல்லது விளம்பரங்களில் (நேரடி அல்லது மறைமுக) முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.ஒரு நூல் கீழ், அதே பிரிவில் உள்ள எல்லா செய்திகளையும் வைத்து கொள்ளவும்.
 • டெக்நெட் விக்கி கட்டுரை பற்றிய விவாதம் நடத்தலாம்., அந்த கட்டுரையை  மேம்படுத்தும் வழிகள்,மற்றும் இதன்மூலம் புதிய கட்டுரை மற்ற மக்களுக்கும் தெரியவரும்,இதனால் கட்டுரை  படிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் கூடும். மற்றவர்களுக்கு அவர்களுடைய கட்டுரைகளை  மேம்படுத்த உதவுதல் மற்றும் நாம் மற்றவர்களிடம் இருந்து உதவி பெறுதல் , இவையே  குழுமத்தின் முக்கிய இலக்குகளின்  ஒரு பகுதியாக இருக்கும்.நீங்கள் எழுதும் எந்த ஒரு புதிய டெ���்நெட் விக்கி கட்டுரையாக இருந்தாலும் அதன் இணைப்பை  இங்கு பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
 • அறிவிப்புகள் மற்றும் செய்திகள்.
 • டெக்நெட் விக்கி தொடர்பாக அறிவிப்புகள், பங்களிப்புகளை பற்றிய புள்ளி விவரம் ,டெக்நெட் விக்கி மாதம் குழு  போட்டியில் வென்றவர்கள் பற்றிய அறிவிப்புகள் போன்றவை மிகவும் வரவேற்க்க த்தக்கது. உங்களால் முடிந்தால் இது போன்ற தகவலை முதலில் பகிறலாம். நீங்கள் எந்த பதிவிர்க்கும் கருத்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம். வெற்றியாளர்களை வாழ்த்தவும் மற்றும் எங்களுக்கு அடுத்த வெற்றியாளர்கள் தேர்வு  செய்ய உதவும் வகையிலும்   கருத்துகளை  பதிவிடலாம்.
 • மைக்ரோசாப்ட் தொழில்நுட்பங்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகளை  மற்றும் செய்திகளை  மிகவும் வரவேற்கிறோம். நீங்கள் மைக்ரோசாப்ட் இணையதளத்தில் ஒரு புதிய கட்டுரை படித்தீர்கள் என்றால்,  இங்கே பதிவு பண்ண வரவேற்கிறோம்.
அனைத்திற்கும் மேலாக, நாம் இங்கு அனைவரிடமும் அன்பு மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து தொழில்நுட்பங்களை காதலிக்கும் சக நண்��களுடன் நட்புறவாக செயல்பட  இக்குழு இருக்கிறது .சமூகத்தில் ஒரு பகுதியாக இருக்க அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம்  நன்றி.

டெக்நெட் விக்கி குழு

Bengali (translated)

Author: Sabah Shariq

Reviewed by: <...>

শিরোনাম

মেসেজ পোস্ট করার আগে পড়ুন!

বিবরণ

টেকনেট উইকি ফেইসবুক গ্রুপ হল টেকনেট উইকি সমাজের যোগাযোগের মাধ্যম| যেহেতু গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বাড়ছে, সেহেতু আরো কাঠামোবদ্ধ নিয়ম প্রয়োজন, এই সংক্রান্ত যে সদস্যরা ক��� পাবলিশ করবে এবং সংরান্ত্কন্তা এই গ্রুপে পাবলিশের মধ্যে পরে না। গ্রুপের সকল সদস্যরাই টাইমলাইনে মেসেজ পোস্ট করতে পারবে, ছবি যোগ করা, এবং ফাইল আপলোড করা|কিন্তু অনুগ্রহপূর্বক এই ডকুমেন্টটি পড়তে মনে রাখবেন, এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি যেন নিয়মগুলো জানেন কিছু করার আগে।

এই গ্রুপে কোনটা হবে না?

 • বহিরাগত ব্লগ, পাবলিকেশন্স, ইভেন্ট এবং লিঙ্কসমূহ অনুমুতি নয়!
  •  বহিরাগত = যেটা মাইক্রোসফট ওয়েবসাইট না|���পনার যদি ভালো টেকনিকাল ব্লগ থাকে তাহলে আপনি সেটা প্রথমে কমিউনিটিতে অবদান রাখুন টেকনেট উইকি আর্টিকেল হিসাবে পাবলিশ করে এবং  টেকনেট উইকি সংস্করণের একটি লিংক পাবলিশিং এর মাধ্যমে।
  • টেকনেট উইকি আর্টিকেল হচ্ছে একটি শেয়ারকৃত আর্টিকেল যেটা কমিউনিটির মালিকানাধীন এবং কমিউনিটির যেকোনো সদস্য ইটা সম্পাদন করতে পারবে।যখনই আপনি ইটা টেকনেট উইকিতে পোস্ট করবেন, এটা আর আপনার থাকবে না। এটাকেই আমরা "কমিউনিটিতে আর্টিকেলে অবদান রাখুন" বুঝাই।
 • কনটেন্টটি যেন গ্রুপের ভাষার যোগ্যতাসম্পন্ন হয়! আমাদের অনেকগুলো ভিন্ন ভাষার গ্রুপ আছে। প্রধান গ্রুপটি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী গ্রুপ এবং ইংলিশে ব্যবহার করা হয়।অনুগ্রহপূর্বক যেটা শুধু গ্রুপের ভাষার সাথে মিলে শুধু সেটা পোস্ট করুন। যেমন ধরুন, আপনি একটি উইকি আর্টিকেল পাবলিশ করতে পারেন যেটার কনটেন্ট গ্রুপের ভাষা না, যতক্ষণ পর্যন্ত ফেইসবুক গ্রুপের মেসেজ কনটেন্ট গ্রুপের ভাষার সাথে মিলছে না।
 • অপব্যবহার মেসেজ: বলার প্রয়োজন নেই মনে হয়, অপ্রাসঙ্গিক মেসেজ যেমন বিজ্ঞাপন, অপ্রাসঙ্গিক কনটেন্ট এবং আরো কিছু, যেটাতে মেসেজ মুছে ফেলা হবে, সদস্যকে গ্রুপ থেকে বের করে দেয়া হবে এবং অনিদির্দিস্ত  কালের জন্য সদস্যকে ব্লক করে দেয়া হবে।
ফেইসবুকে অন্যের পাঠানো বাক্তিগত মেসেজ যে আপনার বন্ধুর তালিকায় নাই সেটি আপনার মেসেজ বাক্সের "অন্যান্য" এর মধ্যে যায়| এমনকি ঐই সদস্যটি কোনো নোটিফিকেশনও পাবেননা সেখানে একটি মেসেজ আছে। সেজন্য আমাদের কোনো উপায় নেই যে সদস্যকে জানানো যে কি ভুল হয়েছে এবং কি কারনে তার মেসেজ মুছে ফেলা হয়েছে বা তাকে কেন গ্রুপ থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি আপনার মেসেজ মুছে ফেলা হয়ে থাকে  বা আপনি যদি খেয়াল করে থাকেন যেটা আপনি বুঝতেছেন না তাহলে আপনার মেসেজ বাক্সের "অন্যান্য" চেক করুন। যদি সেখানে কোনো মেসেজ না থাকে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে গ্রুপের যেকোনো একজন অ্যাডমিনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আপনি কি পাবলিশ করতে পারেন?

 • ব্যক্তিগত বিষয়: আমরা হচ্ছে কিছু সংখ্যক টেকনিকাল পেশাদার ব্যক্তি যারা মাইক্রোসফট টেকনোলজিতে ইচ্ছুক কিন্যু আমরা এখানে এক কমিউনিটি হিসাবেই ব্যক্তিগত বিষয় যেমন "জন্মদিন" যেকোন সদস্য এর অনুমতি আছে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব এটা। আপনি এটাকে আপনার সম্পর্কে কিছু বলার জন্য ব্যবহার করতে পারেন, যতক্ষন পর্যন্ত না আপনি আপনি কোনো বহিরাগত লিংক, ব্যবসায়ীক নাম বা বিজ্ঞাপন (সরাসরি বা পরোক্ষ) ভাবে ব্যবহার করছেন। অনুগ্রহপূর্বক সকল মেসেজগুলো একই বিভাগে রাখুন, একটি থ্রেডের মধ্যে!
 • টেকনেট উইকি টেকনেট আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, আর্টিকেলটি ভালো করার একটি উপায়, পাবলিশিং এবং নতুন আর্টিকেল প্রমোট করা যাতে মানুষ এটা পরতে আসে, অন্যদেরকে তাদের আর্টিকেলে সাহায্য করা এবং অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া এবং আরো কিছু যা গ্রুপের প্রধান লক্ষ্য এর অংশ। এটা অত্যন্ত সুপারিশ ভাবে বলা হচ্ছে যে আপনি যতগুলো নতুন আর্টিকেল লিখবেন সেটার লিংক পোস্ট করবেন।
 • খবর এবং ঘোষণা
  • টেকনেট উইকি সম্পর্কে ঘোষণা, অবদানের পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত থাকে, গুরু প্রতিযোগিতার বিজয়ী এবং আরো কিছু অত্যন্ত স্বাগতম| যদি পারেন তাহলে এগুলো পোস্ট করতে প্রথম হন :-)। নির্দিধায় যেকোন পোস্টে কমেন্ট করুন, বিজয়ীদের সংবর্ধনা দিন এবং আমাদেরকে আগামী বিজয়ীদের নির্বাচন করতে সাহায্য করুন।
  • মাইক্রোসফট টেকনোলজি সম্পর্কে খবর এবং ঘোষণা অত্যন্ত স্বাগতম| আপনি যদি মাইক্রোসফট ওয়েবসাইটে কোনো নতুন ব্লগ পরে থাকেন আপনাকে স্বাগতম সেটি এখানে পোস্ট করার জন্য সদস্যদের উদ্দেশে।

সর্বোপরি! আমরা এখানে মজা করার জন্য এবং পৃথিবী জুড়ে থাকা অন্য টেকপ্রিয় ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য। কমিউনিটির অংশ হন :-)

টেকনেট উইকি টীম।