Ta strona jest dokładnie i ściśle monitorowana. Wszelkie wprowadzane zmiany będą oceniane, a następnie szybko akceptowane, ulepszane lub wycofywane. Jest to strona typu wiki, więc dodatki i ulepszenia dla tych informacji o wersji mogą być tworzone przez członków społeczności użytkowników. Aby przeczytać oryginalny dokument z informacjami o wersji, kliknij tutaj.

W tym dokumencie Informacje o wersji opisano znane problemy, z którymi warto się zapoznać przed zainstalowaniem wersji PowerPivot for Microsoft SQL Server 2012 (program PowerPivot można pobrać stąd) lub rozwiązywaniem związanych z nią problemów. Ten dokument Informacje o wersji jest dostępny tylko w trybie online, nie jest dostępny na nośniku instalacyjnym i jest okresowo aktualizowany.

Aby uzyskać informacje dotyczące rozpoczynania pracy z programem PowerPivot oraz instalowania go, odwiedź witrynęPowerPivot — Pomoc , fora poświęcone programowi PowerPivot oraz stronę portalu typu Wiki poświęconą programowi PowerPivot .

Spis treści

1.0 Przed instalacją

2.0 Znane problemy

1.0 Przed instalacją

Przed zainstalowaniem programu PowerPivot należy przeczytać poniższe opisy czynności, które należy wykonać.

1.1 Instalacja programu PowerPivot kończy się niepowodzeniem, jeśli nie jest zainstalowane środowisko uruchomieniowe narzędzi VSTO 4.0

Przed zainstalowaniem programu PowerPivot należy zainstalować środowisko uruchomieniowe narzędzi Visual Studio Tools for Office (VSTO) 4.0. Środowisko uruchomieniowe narzędzi VSTO można pobrać z tej strony w witrynie Centrum pobierania Microsoft . Ten problem dotyczy tylko użytkowników pakietu Office 2010. Od czasu wydania dodatku SP1 dla pakietu Office 2010 nie jest wymagane osobne pobieranie środowiska uruchomieniowego narzędzi VSTO.

1.2 Na komputerze musi być zainstalowany program .NET Framework 4.0

Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany program .NET Framework 4.0, wersja SQL Server 2012 programu PowerPivot for Excel zostanie zainstalowana pomyślnie, ale karta programu PowerPivot nie będzie widoczna na Wstążce programu Excel. Konieczne jest zainstalowanie programu .NET Framework 4.0.

1.3 Na komputerze musi być zainstalowany program Silverlight 5

Programy PowerPivot for SharePoint i Power View zawierają składniki oparte na programie Silverlight, przez co na komputerze użytkownika musi być zainstalowany program Silverlight 5. Jeśli na komputerze nie będzie znajdować się wymagana wersja programu Silverlight, po przejściu do obszaru aplikacji sieci web, który wymaga tego programu, zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie go. Program Silverlight 5 można zainstalować ze strony http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243096.

1.4 Program PowerPivot for SharePoint wymaga programu SharePoint Server 2010 z dodatkiem SP1

Jeśli jest planowane używanie funkcji programu SQL Server 2012 w środowisku programu SharePoint, wymagany jest program SharePoint Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Zalecane jest również zainstalowanie najnowszych poprawek dla programu SharePoint Server 2010 z dodatkiem SP1.

Obejście problemu: Należy zainstalować dodatek SP1 i zastosować go do całej farmy serwerów przed dodaniem do niej funkcji programu SQL Server. To wymaganie dotyczy następujących funkcji programu SQL Server 2012:

· Używanie wystąpienia aparatu bazy danych jako serwera bazy danych farmy.

· Konfigurowanie programu PowerPivot for SharePoint.

· Wdrażanie usług Reporting Services w trybie programu SharePoint.

1.5 Skoroszyty utworzone w poprzedniej wersji programu PowerPivot for SharePoint nie są automatycznie uaktualniane do wersji SQL Server 2012

Podczas uaktualniania istniejącej instalacji programu PowerPivot for SharePoint do wersji SQL Server 2012 istniejące skoroszyty programu PowerPivot for SharePoint domyślnie nie są automatycznie uaktualniane. Nieuaktualnionych skoroszytów będzie można używać w programie SharePoint, ale funkcja odświeżania danych nie będzie działać ze skoroszytami programu SQL Server 2008 R2 PowerPivot. Ten problem nie dotyczy skoroszytów programu SQL Server 2012 PowerPivot. W wystąpieniu programu PowerPivot for SharePoint można jednak skonfigurować funkcję automatycznego uaktualniania, która będzie uaktualniać skoroszyty programu SQL Server 2008 R2 do najnowszej wersji, dzięki czemu będą one obsługiwane przez funkcję odświeżania danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uaktualnianie programu PowerPivot for Excel oraz danych programu PowerPivot.

Obejście problemu: Jeśli nie jest planowane włączenie funkcji automatycznego uaktualniania skoroszytów programu PowerPivot, trzeba pobrać skoroszyty z witryny programu SharePoint, uaktualnić je ręcznie przez otwarcie w programie Excel, a następnie przekazać z powrotem do witryny programu SharePoint. Odświeżanie nie będzie też działać w skoroszycie dotyczącym użycia, więc również należy uaktualnić go ręcznie.

[TOP]

2.0 Znane problemy

W programie Microsoft SQL Server 2012 PowerPivot for SharePoint występują następujące znane problemy.

2.1 Zaplanowane odświeżanie danych nie działa, jeśli jest zaznaczone pole wyboru „Odśwież także, gdy tylko będzie to możliwe”

Program SQL Server 2012 PowerPivot for SharePoint pomija odświeżanie skoroszytów, dla których w harmonogramie odświeżania danych zaznaczono pole wyboru „Odśwież także, gdy tylko będzie to możliwe”. Program PowerPivot for SharePoint odświeży skoroszyt, gdy tylko użytkownik kliknie przycisk OK w harmonogramie odświeżania danych, ale będzie pomijał wszystkie kolejne cykle odświeżania. Po pierwszym odświeżeniu skoroszyt nie będzie już odświeżany. W historii odświeżania danych nie będą wymienione kolejne próby odświeżania danych.

2.2 Formant wykresu bąbelkowego Pulpitu nawigacyjnego zarządzania programu PowerPivot może nie działać

Formant wykresu bąbelkowego w Pulpicie nawigacyjnym zarządzania programu PowerPivot nie działa, gdy ustawienia regionalne serwera programu SharePoint są następujące:

· Format, którego dotyczy problem (występuje błąd): dzień/miesiąc/rok, rok/dzień/miesiąc (przykłady: języki europejskie, hinduski itp.).

· Format, którego nie dotyczy problem (nie występuje błąd): miesiąc/dzień/rok, rok/miesiąc/dzień (przykłady: angielski [USA], japoński itp.).

2.3 Sprawdzanie poprawności może zakończyć się niepowodzeniem podczas tworzenia pliku bism przy użyciu programu PowerPivot for SharePoint

Plik połączenia semantycznego modelu analizy biznesowej (bism) jest wykonywany w innych środowiskach zabezpieczeń, gdy jest sprawdzana jego poprawność i gdy jest używany. Aby można było używać tego pliku, konto usługi aplikacji musi być kontem administratora serwera usług SSAS na serwerze docelowym. Jednak podczas sprawdzania poprawności jest używane konto usługi aplikacji sieci web programu SharePoint. Dlatego też jest możliwe, że użytkownik tworzący plik bism nie pracuje w aplikacji sieci web, która ma uprawnienia do sprawdzania poprawności, ale ma uprawnienia umożliwiające pomyślne używanie tego pliku. Aby sprawdzić, czy taka sytuacja ma miejsce, w przypadku niepowodzenia sprawdzania poprawności wystarczy zaznaczyć pole wyboru „Zapisz plik łącza bez sprawdzania poprawności połączenia”, a następnie kliknąć przycisk OK. Upewnij się, że aplikacja próbująca użyć pliku bism, taka jak Usługi programu Excel lub usługi Reporting Services, ma wymagane uprawnienia (tj. jej konto usługi jest kontem administratora serwera usług SSAS na serwerze docelowym), a następnie spróbuj użyć pliku. Plik bism może działać, mimo że sprawdzanie poprawności zakończyło się niepowodzeniem.

[TOP]

© 2012 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.