W tym artykule opisano funkcję niestandardowego modułu SharePoint Online dostępnego do pobrania i instalacji tu.
Artykuł ten jest tłumaczeniem angielskiej wersji dostępnej tutaj.
Get-SPOListView

Pobiera widoki skojarzone z daną listą SharePointa.


Parametry

ListName Obowiązkowe Wzajemnie się wyklucza z ListGUID. Nazwa listy, gdzie znajdują się widoki.
ListGUID Obowiązkowe Wzajemnie się wyklucza z nazwa_listy. Identyfikator GUID listy, gdzie są widoki.
IncludeAllProperties Opcjonalne Przełącznik. Określa, czy należy pobrać wszystkie właściwości z widoków lub tylko tytuł
 


Przykłady

---PRZYKŁAD 1---
Uzyskiwanie wszystkich widoków listy
Get-SPOListView -ListName MyList1

---PRZYKŁAD 2---
Pobieranie określonego widoku listy
Get-SPOListView -ListName MyList1 | where {$_.Title -eq "veew"}


---PRZYKŁAD 3---
Pobieranie określonego widoku listy i jego właściwości
Get-SPOListView -ListName MyList1 -IncludeAllProperties | where {$_.Title -eq "veew"}---PRZYKŁAD 4---
Uzyskiwanie wszystkich widoków listy i ich właściwości
Get-SPOListView -ListName MyList1 -IncludeAllProperties


---PRZYKŁAD 5---
Pobieranie wszystkich list w witrynie i wyeksportowanie ich do pliku csv.
Get-SPOListView -ListName MyList1 -IncludeAllProperties | export-csv c:\CSVPathFile.csvUważaj na...

Get-SPOListView : Parameter set cannot be resolved using the specified named parameters.
Ten błąd oznacza, że nie określono parametru - ListName


Zobacz też


SPOMod Cmdlets and Resources 
Connect-SPOCSOM
Get-SPOList
Set-SPOListView
Remove-SPOListView
New-SPOListView
Polecenia i zasoby modułu SharePointa SPOMod (pl-PL)
Connect-SPOCSOM (pl-PL)
Get-SPOList (pl-PL)