Khi quản trị hệ thống Active Directory, có thể các bạn sẽ có nhu cầu đổi tên của các máy Domain Controller. Trong quá trình thực hiện đổi tên của Domain Controller các bạn phải bảo đảm cập nhật được các DNS record (như các record của Global Catalog server, Kerberos server, LDAP server...) trên theo tên mới của Domain Controller. Vì nhu cầu trên nên trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thức đổi tên máy Domain Controller.


Bước 1: Kiểm tra Computer Name hiện thời của Domain Controller


Bước 2: Add Computer Name mới cho Domain Controller, sử dụng lệnh:

Netdom computername pc13.msopenlab.com /add:Server01.msopenlab.com

 

 

Lưu ý:

- PC13.msopenlab.com là tên hiện thời

- Server01.msopenlab.com là tên mới

- Trên Windows Server 2003 để sử dụng công cụ Netdom.exe yêu cầu các bạn phải cài Windows Support Tools

- Điều kiện đổi tên Domain Controller là Domain Functional Level phải chạy ở chế độ Windows Server 2003 trở lên

 Bước3: Chuyển tên mới thành Primary name, sử dụng lệnh:

 Netdom computername PC13.msopenlab.com /makeprimary:Server01.msopenlab.com

 

Sau khi thực hiên lệnh trên thành công, các bạn reboot Domain Controller

Bước 4: Kiểm tra tất cả Computer Name của Domain Controller, sử dụng lệnh:

Netdom computername Server01.msopenlab.com /enumerate

 

 Bước 5: Vì hiện tại Domain Controller có cả 2 tên, nên công viêc tiếp theo là chúng ta phải remove tên cũ:

 

 Bước 6: Kiểm tra lại để đảm bảo Domain Controller chỉ còn lại 1 computer name là tên mới:

 

 

Bước7: Trong DNS Manager, kiểm tra các DNS record đã cập nhật theo tên mới Server01.msopenlab.com: