Hiện tại ta đang quản lý hệ thống Active Directory trên nền Windows Server 2003, công ty đang có nhu cầu nâng cấp hệ thống lên Windows Server 2008 và phải giữ nguyên các tài nguyên của hệ thống Active Directory hiện thời như: Users, Group, GPO,Permission….
 
Giải pháp tối ưu nhất hiện nay chính là “Upgrade Windows Server 2003 Active Directory to Windows Server 2008 Active Directory”.
 
Nội dung của bài lab sẽ trình bày cách nâng cấp hệ thống Active Directory từ Windows Server 2003 lên Windows Server 2008.
 
II.
Chuẩn bị
Máy Windows Server 2003 đã nâng cấp Domain Controller
III. Thực hiện
1.      Kiểm tra Active Directory trước khi nâng cấp
-          Log on MSOPENLAB\Administrator, mở Active Directory Users and Computers từ Administrative Tools, kiểm tra trong OU HCM có các users và group
 
picture008.jpg
 
-          Trên OU HCM, kiểm tra có GPO “Deploy MS Office”
 
picture010.jpg
 
2.      Nâng cấp Domain Functional Level
-          Mở Active Directory Users and Computers từ Administrative Tools, chuột phải MSOpenLab.com chọn Raise Domain Functional Level…
 
picture001.jpg
 
-          Trong hộp thoại Raise Domain Functional Level, chọn Windows 2000 native, chọn Raise, chọn OK 2 lần.
 
picture002.jpg
 
-          Trong cửa sổ Active Directory Users and Computers, chuột phải MSOpenLab.com chọn Properties, kiểm tra đã nâng cấp Domain Functional Level lên Windows 2000 Native thành công
 
 
 
 
 
 
picture006.jpg
 
3.      Mở rộng Active Directory Schema
-          Đưa DVD cài đặt Windows Server 2008 vào DVD Rom
-          Copy thư mục adprep từ D:\sources vào C:\ (D: là ỗ đĩa DVD)
picture011.jpg
 
-          Mở Command Line, gõ lệnh cd \adprep để chuyển qua đường dẫn C:\adprep
-          Gõ lệnh adprep /forestprep để mở rộng Active Directory Schema
 
 
 
picture014.jpg
 
-          Sau khi quá trình mở rộng Schema hoàn tất, gõ lệnh adprep /domainprep
picture015.jpg
 
4.      Nâng cấp Windows Server 2008
-          Chạy Setup.exe từ DVD cài đặt Windows Server 2008
picture016.jpg
 
-          Trong cửa sổ Install Windows, chọn Install Now
 
picture017.jpg
 
-          Cửa sổ Get important updates for installation, chọn Do not get the latest updates for installation
picture018.jpg
 
-          Cửa sổ Type you product key for activation, bỏ dấu chọn ô Automatically activate Windows when I’m online, chọn Next
picture019.jpg
 
-          Hộp thoại Install Windows, chọn Yes
 
picture020.jpg
 
-          Trong cửa sổ Select the edition of Windows that you purchased, chọn Windows Server 2008 Enterprise (Full Installation), đánh dấu chọn ô I have selected the edition of Windows that I purchased, chọn Next
picture021.jpg
 
-          Cửa sổ Please read the license terms, đánh dấu chọn I accept the license terms, chọn Next
picture022.jpg
 
-          Trong cửa sổ Which type of installation do you want, chọn Upgrade
picture023.jpg
 
-          Cửa sổ Compatibility Report, chọn Next
picture024.jpg
 
-          Hệ thống sẽ bắt đầu tiến trình nâng cấp
picture025.jpg
 
 
 
picture027.jpg
 
5.      Cài đặt Group Policy Management
-          Sau khi nâng cấp thành công, log on MSOPENLAB\Administrator
-          Trong cửa sổ Server Manager, chuột phải Features chọn Add Features
picture009.jpg
 
-          Trong hộp thoại Select Features, đánh dấu chọn Group Policy Management, chọn Next
 
picture010.jpg
 
-          Hộp thoại Confirm Installation Selections, chọn Install
picture011.jpg
 
-          Hộp thoại Installation Results, chọn Close
picture013.jpg
 
6.      Kiểm tra sau khi nâng cấp
-          Mở Active Directory Users and Computers từ Administrative Tools, kiểm tra trong OU HCM có các user và group như trong phần 1
picture014.jpg
 
-          Mở Group Policy Management từ Administrative Tools, vào Forest:MSOpenLab.com\Domain\MSOpenLab.com\HCM kiểm tra vẫn còn GPO “Deploy MS Office”
picture016.jpg