මෙම ලිපිය ලිවීමේ අරමුණ වන්නේ Microsoft Exchange Server 2010 භාවිතා කරන පාරිබෝගිකයන්ට Outlook Web Access (OWA) සහ Exchange Control Panel (ECP) වෙබ් අඩවි කිහිපයක්, එකම Exchange Server තුල සකසා ගන්නා ආකාරයයි.

 මෙසේ OWA සහ ECP වෙබ් අඩවි කිහිපයක් සකසා ගැනීමේ හේතුන් කිහිපයක් ඇතත්, මෙම ලිපියේ අරමුණ වන්නේ OWA සහ ECP වෙබ් අඩවි කිහිපයක් සකසා ගැනීම තුලින් එක් වෙබ් අඩවියක් ආයතනය ඇතුලත සිටින OWA භාවිතා කරන්නන් හට හා එක් වෙබ් අඩවියක් ආයතනය පිටත සිටින OWA භාවිතා කරන්නන් හට භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාවයි.

 තවද මෙමගින් වෙනස්  OWA සහ ECP වෙබ් අඩවි තුල වෙනස් ආකාරයේ Authentication Mechanism සුසර කිරීමේ හැකියාවද පවතී.

 අදියර 1 .

 මෙම අංගය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පළමුවෙන්ම අපගේ Exchange Server 2010 තුල දෙවන IP Address හැඩගස්වා ගතයුතු වෙනවා.

 

                  
අදියර 2 .

 දෙවනුව එම IP Address හා බැඳී DNS Host Record , අපගේ  DNS Server තුල හැඩගස්වා ගතයුතු වෙනවා

 

අදියර 3 .

 තෙවනුව අපගේ Exchange Server 2010 තුල Internet Information Server (IIS) Management console ක්‍රියාත්මක කල යුතු වන අතර, එහි  නව වෙබ් අඩවියක් සැකසීම කලයුතු වනවා, 

 එම කටයුත්ත කිරීම සඳහා පහත සඳහන් අදියරවල් අනුගමනය කලයුතු වනවා

 Right Click on Sites àAdd Web Site

 

අදියර 4 .

 නව වෙබ් අඩවිය සැකසීමේදී පහත සඳහන් අංඟ පිළිබඳව අප අවධානය යොමු කලයුතු වනවා

 Site Name : මෙම අංඟය සඳහා අපට කැමති නාමයක් ලබාදිය හැකිවන අතර මෙම නාමය අතරමැද හිස්තැන් නොමැති වීමට අප වග බලාගතු වනවා.

 Physical path : මෙම අංඟය සඳහා අපට අපගේ Server තුල ඇති Directory ලබාදිය හැකි.

 Binding

         Type : මෙම අංඟය සඳහා SSL තෝරා ගතයුතු වනවා

         IP Address : මෙම අංඟය සඳහා අප Server තුල සැකසු අපගේ නවතම IP Address තෝරා ගතයුතු වනවා

         Port : මෙම අංඟය සඳහා 443 තෝරා ගතයුතු වනවා

            SSL Certificate : මෙම අංඟය සඳහා අපගේ Server  තුල ඇති SSL Certificate තෝරා ගතයුතු වනවා

 

 

 

 අදියර 5 .

මීළඟ අදියර වන්නේ අපගේ Exchange Server තුල ඇති Outlook Web Access (OWA) සහ Exchange Control Panel (ECP) වෙබ් අඩවි පිළිබඳව සොයා බැලීමයි. මේ සඳහා Exchange Power Shell තුල පහත සඳහන් නියෝගය ලබදීමයි

Get- OWAVirtualDirectory

Get-ECPVirtualDirectory

අදියර 6 .

 මීළඟ අදියර වන්නේ අපගේ Exchange Server තුල ඇති  නව Outlook Web Access (OWA) සහ Exchange Control Panel (ECP) වෙබ් අඩවි සැකසීමයි. මේ සඳහා Exchange Power Shell තුල පහත සඳහන් නියෝගය ලබදීමයි

 New-OWAVirtualDirectory –Name myowa –WebSiteName myowa –InternalUrl https://myowa.mycompany.int/owa

 

New-ECPVirtualDirectory –WebSiteName myowa –InternalUrl  https://myowa.mycompany.int /ecp

 

අදියර 7 .

 මීළඟExchange Server Management Console තුල Client Access Server Settings තුලින් අපට අවශ්‍ය ආකාරයට, අප සැකසූ නවතම  OWA සහ ECP වෙබ් අඩවි තුල අවශ්‍ය අංඟ සකසා ගැනීමට හැකියාව ඇත .